Ceftazydym-awibaktam – cenna opcja terapeutyczna w zakażeniach wieloopornymi bakteriami Gram-ujemnymi, także w oddziałach intensywnej terapii

Ceftazidime-avibactam – a valuable therapeutic option in infections with multidrug-resistant Gram-negative bacteria, including in intensive care units

Jarosław Woroń1, 2 | Beata Kowalska-Krochmal3 | Joanna Zorska4, 5

ORCID*: 0000-0002-1224-1560 | 0000-0003-3688-1877 | 0000-0002-4691-2414

1 Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4 Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
5 Oddział Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Beata Kowalska-Krochmal
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
e-mail: beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 04.05.2022

Zaakceptowano: 16.05.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022009

Forum Zakażeń 2022;13(3):95–103

Streszczenie: Nowe mechanizmy oporności bakterii Gram-ujemnych znacząco wpłynęły na ograniczenie liczby opcji terapeutycznych, które wciąż mogą być skuteczne w leczeniu zakażeń. Wśród nielicznych antybiotyków aktywnych wobec wieloopornych pałeczek Gram-ujemnych znajduje się ceftazydym-awibaktam. Lek ten charakteryzują szerokie wskazania do leczenia różnych zakażeń, wynikające zarówno z aktywności wobec ESBL(+) i karbapenemazo(+) pałeczek rzędu Enterobacterales oraz Pseudomonas aeruginosa, jak i z korzystnego profilu farmakokinetycznego i udokumentowanej skuteczności klinicznej. W pracy omówiono aktualną wiedzę na temat właściwości mikrobiologicznych, farmakologicznych i zastosowania ceftazydymu-awibaktamu u ciężko chorych pacjentów.

Słowa kluczowe: ceftazydym-awibaktam, OIT, wielooporne pałeczki Gram-ujemne

Abstract: New mechanisms of resistance in Gram-negative bacteria have significantly limited the number of therapeutic options which may still be effective in the treatment of infections. The available few antibiotics active against multidrug resistant Gram-negative rods include ceftazidime-avibactam. This drug is characterized by a wide range of indications in the treatment of various infections due to its activity against ESBL(+) and carbapenemase(+) Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa, as well as its favorable pharmacokinetic profile and a demonstrated clinical efficacy. The paper discusses the current knowledge with regard to the microbiological and pharmacological properties of ceftazidime-avibactam, as well as its use in the critically ill patients.

Key words: ceftazidime-avibactam, ICU, multidrug resistant Gram-negative rods