Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek epidemiologicznych w wybranych placówkach opieki zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19

Motivational factors and job satisfaction of epidemiology nurses in the selected health care facilities during the COVID-19 pandemic

Michał Opaczewski1 | Krystyna Paszko2

1 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Krystyna Paszko
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
ul. Nowe Ogrody 1–6, 80-803 Gdańsk,
e-mail: krysiapaszko@wp.pl
ORCID: 0000-0002-6164-0664

Wpłynęło: 24.08.2022

Zaakceptowano: 03.09.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022019

Forum Zakażeń 2022;13(5):161–171

Streszczenie: Wstęp Zakażenia szpitalne stanowią istotny problem dla szpitali, a kluczową rolę w ich ograniczaniu odgrywają pielęgniarki epidemiologiczne. Cel Celem niniejszego badania było określenie czynników motywujących oraz ocena satysfakcji z pracy tej grupy zawodowej. Materiał i metody W badaniu oceniającym czynniki motywujące oraz satysfakcję z pracy pielęgniarek epidemiologicznych w okresie pandemii COVID-19 udział wzięło 191 respondentów z całej Polski. Wyniki i wnioski Badania wykazały, że istotnie statystycznie najwyższy poziom satysfakcji prezentowali respondenci w wieku powyżej 51 lat, a najwyższy poziom frustracji wykazywały osoby, których staż pracy wynosi 11–20 lat. Poziom zadowolenia respondentów rośnie wraz ze stażem pracy. Wykazano także zależność pomiędzy poczuciem docenienia przez pracodawców oraz otrzymywanym wynagrodzeniem a poziomem satysfakcji. Jako najważniejszy demotywator pielęgniarki epidemiologiczne wskazują na wynagrodzenie nieadekwatne do ich pracy. Poziom wykształcenia oraz przynależność organizacyjna nie miała wpływu na zadowolenie z pracy.

Słowa kluczowe: czynniki demotywujące, czynniki motywujące, pielęgniarka epidemiologiczna, satysfakcja z pracy

Abstract: Introduction Nosocomial infections constitute a serious issue for hospitals, and epidemiology nurses are the medical professionals who play a crucial role in reducing them. Aim The aim of this study was to identify the motivating factors and to evaluate the job satisfaction among this professional group. Material and methods 191 respondents from all over Poland participated in the study assessing the motivating factors and job satisfaction of epidemiological nurses during the COVID-19 pandemic. Results and conclusions The research showed that, statistically significantly, the highest level of satisfaction was presented by respondents aged over 51, and the highest level of frustration was reported by those with 11–20 years of work experience. The satisfaction level of the respondents increased with seniority. Moreover, a relationship was shown between the sense of appreciation by employers, the salary received and the level of satisfaction. As the most significant demotivating factor, epidemiological nurses indicated remuneration inadequate to their work. The level of education and organizational affiliation did not affect job satisfaction.

Key words: demotivating factors, epidemiology nurse, job satisfaction, motivating factors