D-dimer – charakterystyka, metody i znaczenie kliniczne

D-dimer – characteristics, methods and clinical significance

Anna Olejarz1 | Marzena Olejarz2

ORCID*: 0009-0003-7824-5008 | 0009-0003-1379-6829

1 Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Anna Olejarz
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Celników 9,
43-608 Jaworzno,
e-mail: anna.olejarz@interia.eu

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2023

Zaakceptowano: 17.08.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023015

Forum Leczenia Ran 2023;4(3):59–63

Streszczenie: D-dimer jest końcowym produktem rozpadu fibryny stabilizowanej w wyniku działania plazminy. Wzrost poziomu DD w osoczu wskazuje na aktywację procesów wykrzepiania oraz fibrynolizy. Oznaczanie stężenia D-dimerów w laboratoriach medycznych ma istotne znaczenie w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz zatorowości płucnej (PE), a także przy monitorowaniu pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) oraz weryfikowaniu innych stanów, w których pacjent jest narażony na wysokie ryzyko krwawienia lub zakrzepicy. Celem niniejszej pracy jest omówienie przydatności klinicznej i diagnostycznej oznaczeń DD oraz ich ograniczeń, a także metod oznaczania D-dimeru.

Słowa kluczowe: D-dimer, fibryna, plazmina, zakrzepica żył głębokich, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Abstract: D-dimer is the end product of plasmin-stabilized fibrin breakdown. An increase in plasma DD levels indicates the activation of coagulation and fibrinolysis. Determination of D-dimer concentrations in medical laboratories is essential for the diagnosis of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), as well as for monitoring patients with venous thromboembolism (VTE) and verifying other conditions in which the patient faces a high risk of bleeding or thrombosis. The aim of this paper is to address the clinical and diagnostic applicability of DD assays and their limitations, as well as the methods of D-dimer determination.

Key words: D-dimer, deep vein thrombosis, fibrin, plasmin, venous thromboembolism