Delirium (zespół majaczeniowy) u pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii

Delirium (delirium syndrome) in patients treated in intensive care units

Katarzyna Sadowska

ORCID: 0000-0002-2204-7788

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu,
plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec,
e-mail: sadowskakatarzyna@gazeta.pl

Wpłynęło: 07.09.2022

Zaakceptowano: 16.09.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2022006

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(1):9–13

Streszczenie: W niniejszym artykule przybliżono problematykę występowania zespołu majaczeniowego w oddziałach intensywnej terapii. Omówiona została specyfika tego jakościowego zaburzenia świadomości, metody jego wczesnego diagnozowania oraz zasady leczenia i prewencji. Wskazano znaczenie wdrożenia ujednoliconej procedury oceny świadomości w oparciu o skalę RASS oraz arkusz CAM-ICU.

Słowa kluczowe: CAM-ICU, delirium, skala RASS, zespół majaczeniowy

Abstract: The presented paper outlines the incidence of delirium tremens syndrome in intensive care units. It addresses the specificity of this qualitative consciousness disorder, the methods of its early diagnosis, as well as the principles of treatment and prevention. Furthermore, the significance of implementing a standardised procedure for assessing consciousness based on the RASS scale and the CAM-ICU worksheet has been indicated.

Key words: CAM-ICU, delirium, delirium syndrome, RASS scale