Drobnoustroje z grupy HACEK i ich udział w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia (IZW)

Microorganism from the HACEK group and their involvement in infective endocarditis (IE)

Agata Skopek1 | Edyta Markowska-Wąż2 | Anna Olejarz3 | Marzena Olejarz2

ORCID*: 0009-0003-4486-7298 | 0009-0005-3589-9196 | 0009-0003-7824-5008 | 0009-0003-1379-6829

1 Pracownia Mikrobiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
3 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Agata Skopek
Pracownia Mikrobiologii,
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,
e-mail: agataskopek@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 09.04.2023

Zaakceptowano: 04.05.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023008

Forum Zakażeń 2023;14(2):53–56

Streszczenie: Infekcyjne zapalenie wsierdzia to rzadka, niebezpieczna choroba, która wiąże się z zajęciem przez bakterie wewnętrznej powierzchni serca wraz z zastawkami, a czasem również z przegrodami. Do patogenów, które w największym stopniu są odpowiedzialne za rozwój IZW, należą gronkowce, paciorkowce zieleniejące (Streptococcus viridans, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans), a także paciorkowce z grupy Enterococcus (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium). Organizmy z grupy HACEK, stanowiące florę komensalną jamy ustnej, są trudne do zdiagnozowania i stanowią jedynie 2–3% rozpoznanych przypadków endocarditis. W niniejszej pracy skupiono się na diagnostyce mikrobiologicznej infekcyjnego zapalenia wsierdzia, a przede wszystkim omówiono jej charakterystyczne cechy związane z drobnoustrojami HACEK.

Słowa kluczowe: antybiotyki, endocarditis, HACEK, IZW

Abstract: Infective endocarditis is a rare, dangerous disease, which is associated with bacterial involvement of the inner surface of the heart including the valves and sometimes the septa. The pathogens which most commonly contribute to the development of invasive endocarditis include staphylococci, streptococci (Streptococcus viridans, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans), as well as enterococci (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium). HACEK organisms, which constitute the commensal flora of the oral cavity, are difficult to diagnose and account for only 2–3% of the diagnosed cases of endocarditis. The presented paper discusses the microbiological diagnosis of infective endocarditis, although it primarily focuses on the most characteristic features of the disease associated with HACEK organisms.

Key words: antibiotics, endocarditis, HACEK, IE