Dwukrotna ewentracja, przetoka jelitowa i infekcja rany po hemikolektomii lewostronnej z powodu guza okrężnicy u pacjentki po 3-krotnym przeszczepieniu nerki

Two-time wound dehiscence, intestinal fistula and wound infection following left hemicolectomy due to colon cancer in a three-time kidney transplant patient

Wojciech Ciesielski | Konrad Kosztowny | Piotr Hogendorf | Adam Durczyński

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Piotr Hogendorf
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. Norberta Barlickiego,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
tel.: 42 677 67 55,
e-mail: piotr.hogendorf@umed.lodz.pl

Wpłynęło: 15.02.2022

Zaakceptowano: 28.02.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022004

Forum Leczenia Ran 2022;3(2):93–97

Streszczenie: Leczenie ran u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu narządu jest istotnym problemem klinicznym. Z uwagi na przyjmowane leki immunosupresyjne, które zaburzają proces gojenia ran, biorcy przeszczepu są grupą bardziej podatną na powikłania w obrębie miejsca operowanego niż populacja ogólna. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 60-letniej pacjentki po 3-krotnym przeszczepieniu nerki z powodu schyłkowej niewydolnością nerek własnych, u której wykonano hemikolektomię lewostronną z powodu raka zagięcia śledzionowego okrężnicy. W przebiegu pooperacyjnym doszło do dwukrotnej ewentracji, co skutkowało koniecznością wyłonienia stomii, oraz powikłań w postaci przetoki jelitowej, infekcji w ranie pooperacyjnej, pogorszenia funkcji graftu i problemów internistycznych. Po wielokrotnej modyfikacji leczenia i zastosowaniu opatrunku podciśnieniowego pacjentkę w stanie ogólnym dobrym, z większą częścią rany zagojonej przez ziarninowanie i prawidłowo funkcjonującym graftem wypisano do domu. Pacjenci z graftem nerkowym poddawani resekcyjnym zabiegom z zakresu chirurgii kolorektalnej często wymagają modyfikacji schematu leczenia immunosupresyjnego, zastosowania intensywnej antybiotykoterapii oraz nowoczesnych metod leczenia ran, co generuje wyższe koszty i wydłuża czas hospitalizacji w porównaniu do populacji ogólnej.

Słowa kluczowe: gojenie ran, przeszczep nerki, rak jelita grubego

Abstract: Wound management in patients following allogeneic organ transplantation represents a significant clinical challenge. Due to the administered immunosuppressive drugs, which interfere with wound healing, transplant recipients are more prone to wound complications than the general population. The study presents a case of a 60-year-old female patient following a 3-time renal transplantation for end-stage renal failure who underwent left hemicolectomy due to carcinoma of the splenic flexure. Postoperatively, the patient suffered two-time wound dehiscence, resulting in a stoma, and complications including intestinal fistula, surgical wound infection, deterioration of graft function and other general medical conditions. Following repeated treatment modifications and the use of a negative pressure dressing, the patient was discharged home in good general condition, with most of the wound closed by granulation and with a properly functioning graft. Renal graft patients undergoing colorectal resection surgery frequently require modification of the immunosuppressive treatment regimen, the use of extensive antibiotic therapy and the modern wound management. These factors, in turn, generate higher costs and prolong hospitalization as compared to the general population.

Key words: colorectal cancer, renal transplant, wound management