Enterobacteriaceae wytwiarzające karbapenemazy – schemat postępowania przeciwepidemicznego w szpitalach na Mazowszu

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae – an anti-epidemic treatment protocol in hospitals in the Mazovia region

Anna Tymoczko1, 2 | Agnieszka Sulikowska2–5 | Piotr Leszczyński2, 6 | Paweł Grzesiowski2, 7

ORCID*: 0000-0003-4909-5357 | 0000-0002-2930-728X | 0000-0003-3096-5375 | 0000-0002-8486-5428 | 0000-0003-1984-7159

1 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
2 Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
3 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
5 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
6 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
7 Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Agnieszka Sulikowska Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, pokój 915, e-mail: agnieszka.sulikowska1@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.07.2019

Zaakceptowano: 06.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019033

Forum Zakażeń 2019;10(3):169–176

Streszczenie: Rozprzestrzenianie się wieloopornych drobnoustrojów w placówkach leczniczych stanowi poważny problem epidemiologiczny, terapeutyczny i etyczny. Od kilku lat Gram-ujemne pałeczki wytwarzające karbapenemazy (CPE) są jednym z najpoważniejszych zagrożeń epidemicznych ochrony zdrowia. Czy procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się tych drobnoustrojów, tworzone i ograniczone do poziomu pojedynczego podmiotu leczniczego, są wystarczające? Czy wystarczy aktywny nadzór członków zespołu kontroli zakażeń, poprawa w zakresie higieny szpitalnej i higieny rąk w danej placówce, aby opanować rozprzestrzenianie się tych patogenów na skalę regionu czy kraju? Wprowadzona w latach 2016–2018 na Mazowszu skoordynowana, szeroko zakrojona interwencja zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczepów CPE wykazała, że w sytuacjach dynamicznie postępującego zagrożenia pozytywne efekty może przynieść tylko współdziałanie szpitali z jednostkami nadzorującymi oraz grupą specjalistów zajmujących się kontrolą zakażeń szpitalnych, wytyczającą kierunki działania. Opracowanie przez grupę ekspertów szczegółowych wytycznych postępowania dla wszystkich szpitali województwa mazowieckiego spowodowało ujednolicenie procedur działania, pozwoliło na zebranie wiarygodnych danych epidemiologicznych, a także wpłynęło na poprawę komunikacji między personelem medycznym i pacjentami oraz organami nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: CPE, postępowanie przeciwepidemiczne, wytyczne postępowania

Abstract: The spread of multi-drug resistant (MDR) organisms in medical facilities poses a serious epidemiological, therapeutic and ethical problem. For the past few years, Gram-negative carbapenemase-producing bacilli (CPE) have been one of the most serious epidemic threats to healthcare. Are the procedures created to prevent the spread of these microorganisms and limited to the level of a single hospital sufficient? Is it enough to actively supervise the situation with the help of members of the infection control team, improve hospital hygiene and hand hygiene in the institution in order to control the spread of these pathogens on a regional or national scale? The coordinated, wide-scale intervention to prevent the spread of CPE strains introduced in the years 2016–2018 in Mazovia showed that when faced with a rapidly progressing threat, only the cooperation of hospitals with supervising units and with a group of specialists can bring positive effects. The description of detailed guidelines created by a group of experts for all hospitals in the Mazovia region resulted in unification of the proceedings, enabled the collection of reliable epidemiological data, improved communication between medical staff and patients, as well as sanitary and epidemiological supervision authorities.

Key words: antiepidemic procedure, CPE, guidelines