Epidemiologia i profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc związanych z inwazyjną wentylacją mechaniczną

Epidemiology and prevention of nosocomial ventilator-associated pneumonia

Elżbieta Rafa1 | Marta Wałaszek2, 3 | Małgorzata Kołpa2

ORCID*: 0000-0002-7790-4417 | 0000-0001-6712-0726 | 0000-0002-8505-596X

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
2 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
3 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

Marta Wałaszek
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie,
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów,
tel.: 14 6315 321,
e-mail: mz.walaszek@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 09.02.2022

Zaakceptowano: 23.02.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022001

Forum Zakażeń 2022;13(1):7–15

Streszczenie: Szpitalne zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (VAP) to jedno z najczęściej wykrywanych zakażeń szpitalnych w oddziałach intensywnej opieki medycznej. VAP jest przyczyną wydłużenia czasu pobytu w oddziałach intensywnej terapii, czasu trwania wentylacji mechanicznej oraz czasu pobytu pacjenta w placówce medycznej, zwiększa ryzyko zgonu i koszty hospitalizacji. Mając na uwadze konsekwencje VAP, należy wdrożyć skuteczną profilaktykę opartą na dowodach. W niniejszej pracy dokonano przeglądu ogólnoświatowych wytycznych dotyczących zapobiegania VAP.

Słowa kluczowe: intensywna terapia medyczna, profilaktyka, szpitalne zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną, zapalenie płuc

Abstract: Nosocomial ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the more common forms of clinical healthcare-associated infections in intensive care units. VAP results in a prolonged intensive care unit stay, extended duration of mechanical ventilation and total time of hospitalization. Additionally, it increases the risk of death and hospitalization costs. Bearing in mind the implications of VAP, effective, evidence-based prevention must be implemented. This paper reviews global guidelines with regard to the prevention of ventilator-associated pneumonia.

Key words: medical intensive care unit, nosocomial ventilator-associated pneumonia, pneumonia, prevention