Eradykacja szczepów MRSA u pacjentów hospitalizowanych

Eradication of MRSA starins in hospitalized patients

Karolina Dydak | Monika Oleksy | Marzenna Bartoszewicz

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 16.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018021

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):49–54

Streszczenie: Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA) jest jednym z głównych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych. Odsetek osób stale lub przejściowo skolonizowanych waha się w granicach od 20–30 do nawet 70%. Nosicielstwo szczepu MRSA zwiększa ryzyko zakażenia wywołanego przez ten patogen, w związku z czym pacjenci w immunosupresji, przed zabiegami inwazyjnymi oraz dializowani podlegają procesom dekolonizacji. Częste współistnienie szeregu mechanizmów oporności na powszechnie stosowane w terapii antybiotyki utrudnia eradykację szczepów S. aureus opornych na metycylinę. W Polsce lekiem z wyboru stosowanym w tym celu jest 2% mupirocyna w postaci maści do nosa. Jednakże wobec narastającej oporności gronkowca złocistego na mupirocynę oraz niskiej dostępności preparatu na rynku, istnieje konieczność poszukiwań nowego środka do dekolonizacji. Obiecującą substancją wydaje się być poliheksanidyna, która ze względu na brak indukowania oporności u bakterii, brak działania drażniącego i cytotoksycznego oraz łatwość stosowania wydaje się być dobrą alternatywą dla mupirocyny.

Słowa kluczowe: dekolonizacja, metycylinooporność, MRSA, mupirocyna, poliheksanidyna

Abstract: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the major etiological factors of nosocomial infections. The reported level of permanently or temporarily colonized patients ranges from 20–30% to even 70%. The MRSA strain colonization increases the risk of infection, therefore patients with immunodeficiency, subjected to invasive procedures or dialysis should undergo decolonization processes. The frequent coexistence of a number of resistance mechanism to antibiotics commonly used in therapy makes methicillin-resistant S. aureus difficult to eradicate. In Poland, the prefered drug used for MRSA eradication is an intranasal ointment containing 2% mupirocin. However, due to the increasing resistance of Staphylococcus aureus to mupirocin and poor availability, there is a need for a new decolonization agent. Polyhexanide seems to be a promising one. Due to the lack of induction of bacterial resistance, the lack of irritancy and cytotoxicity and simplicity of application, polyhexanide is considered to be a good alternative to mupirocin.

Key words: decolonization, methicillin resistance, MRSA, mupirocin, polyhexanide