Klebsiella pneumoniae – pięcioletnia analiza retrospektywna Centrum Oparzeniowego w Krakowie

Klebsiella pneumoniae – 5-year retrospective analysis of Burn Center in Krakow

Anna Chrapusta1 | Roman Wach1, 2 | Beata Śpiewak1 | Małgorzata Makowska1 | Paweł Palacz1, 2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo- -Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31- 826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 20.04.2016

Zaakceptowano: 12.05.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016009

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):47–53

Streszczenie: Wstęp Zakażenie Klebsiella pneumoniae u pacjenta ciężko oparzonego jest jednym z głównych czynników decydujących o śmiertelności. W centrach oparzeniowych dominują zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi. W ostatnich latach znacząco wzrosła oporność na antybiotyki szczepów bakteryjnych wyizolowanych od chorych oparzonych. Z tego powodu Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili pięcioletnią analizę retrospektywną zakażeń K. pneumoniae pod kątem epidemiologii i oporności na powszechnie stosowane antybiotyki. Materiał i metody Materiał badawczy obejmował 129 posiewów, które potwierdziły obecność K. pneumoniae. Ogólna liczba szczepów bakteryjnych wyizolowanych z 3403 badań mikrobiologicznych przeprowadzonych od 2011 do 2015 roku u 749 pacjentów Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego w Krakowie wynosiła 1733. Wyniki Badanie potwierdziło wzrost liczby zakażeń szpitalnych oraz utrzymującą się proporcję pomiędzy liczbą zakażeń K. pneumoniae i pozostałymi szczepami bakterii Gram-ujemnych. Autorzy wykazali małą oporność szczepów na meropenem, amikacynę i kolistynę. Dodatkowo analiza statystyczna potwierdziła nieistotne zmiany we wrażliwości i oporności na antybiotyki w badanym przedziale czasu. Wnioski Zastosowanie maksymalnych dawek antybiotykow wydaje się mieć kluczowe znaczenie. W opinii Autorów jednymi z głównych czynników, które wpływają na ryzyko zakażenia, są ogólny stan pacjentów oraz długość pobytu w szpitalu. Zabieg chirurgiczny, polegający na oczyszczeniu czy wycięciu resztkowej martwicy, może również spowodować translokację bakterii do krwi. Jakkolwiek zwiększona liczba zakażeń wiąże się z niebezpieczeństwem, niekoniecznie oznacza pogorszenie klinicznych wyników leczenia oparzeń.

Słowa kluczowe: biofilm, lekooporność, oparzenie, sepsa

Abstract: Introduction Klebsiella pneumoniae infection in severe burn patient is one of a major determinant of morbidity. Gram-negative infections predominate in burn centers. In recent years, the antimicrobial resistance of bacteria isolated from burn patients constantly increases. For that reason a 5-year retrospective analysis of Klebsiella pneumoniae epidemiology, sensitivity and resistance for commonly used antibiotic, was conducted. Material and methods Research material included 129 positive cultures that confirmed presence of K. pneumoniae. The general number of positive bacterial strains was 1733 from 3403 microbiological examinations conducted from 2011 to 2015 in 749 patients of Malopolska Burn Center in Krakow. Results The study confirmed increasing number of hospital infections and constant ratio between K. pneumoniae and other Gram-negative cultures. Our analysis proved low rates of meropenem, amikacin and c olistin resistance. Additionally, the statistical analysis confirmed non-significant changes in sensitivity and resistance for antibiotics in analyzed period. Conclusions The use of maximal doses of antibiotics seems to have key importance. In our opinion one of the major factor that influences for risk of infection is the general state of patients as well as the length of hospitality stay. Surgical procedure as debridement or excision of residual necrosis, can also caused a translocation of bacteria into the blood. However increased ratio of infections means danger it not necessarily means worsening of clinical results of burn treatment.

Key words: biofilm, burn, drug resistance, sepsis