Leczenie powikłanej rany brzusznej u pacjenta leczonego z powodu raka odbytnicy, z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej

Treatment of a complicated abdominal wound in a patient treated for rectal cancer using negative pressure therapy

Tomasz Halak1 | Martyna Halak2

ORCID*: 0009-0000-0265-1446 | 0009-0009-1511-8742

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 01.05.2023

Zaakceptowano: 20.05.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023009

Forum Leczenia Ran 2023;4(2):53–55

Streszczenie: Podciśnieniowa terapia leczenia ran stosowana jest w celu przyspieszenia gojenia rany lub w leczeniu rany powikłanej. Skuteczność zastosowania terapii podciśnieniowej wynika z jej wielokierunkowego działania, które warunkuje gojenie. Terapię tę można również wykorzystać w metodzie otwartego brzucha, szczególnie u pacjentów septycznych, ze względu na udowodnioną poprawę rokowania.

Słowa kluczowe: rak odbytnicy, rana brzuszna, terapia podciśnieniowa

Abstract: Negative pressure wound therapy is used to accelerate wound healing, or treat a complicated wound. The effectiveness of negative pressure therapy stems from its multidirectional action which determines healing. This therapy can also be applied in the “open abdomen” method, particularly in septic patients, due to its demonstrated improvement in prognosis.

Key words: abdominal wound, negative pressure therapy, rectal cancer