Leczenie trudno gojącej się rany okolicy lędźwiowo-krzyżowej o nieznanej etiologii – opis przypadku

Treatment of difficult-to-heal wound of the lumbar-sacral region of unknown etiology – a case report

Jarosław Pasek1 | Marek Kucharzewski1 | Grzegorz Cieślar2

ORCID*: 0000-0001-6181-337X | 0000-0001-7950-679X | 0000-0003-2210-8744

1 Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
2 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Jarosław Pasek
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Armii Krajowej 13/15,
42-200 Częstochowa,
e-mail: jarus_tomus@o2.pl
 
 

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.08.2023

Zaakceptowano: 16.09.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023017

Forum Leczenia Ran 2023;4(3):79–84

Streszczenie: Istotnym problemem zdrowotnym w wielu krajach świata jest występowanie trudno gojących się ran, w tym ran o nieznanej etiologii. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami skuteczna terapia ran wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia właściwej diagnostyki, a następnie wdrożenia leczenia przyczynowego i prawidłowej pielęgnacji. W cięższych przypadkach niezbędna jest hospitalizacji oraz interwencje chirurgiczne. Przewlekłe rany w dużym stopniu obniżają poczucie jakości życia, będąc przyczyną znacznych ograniczeń dotyczących funkcjonowania fizycznego i społecznego. Według najnowszych wytycznych dotyczących leczenia ran tylko skoordynowana i kompleksowa opieka może zapewnić końcowy sukces terapeutyczny, polegający na ich pełnym wyleczeniu. W pracy przedstawiono korzystne wyniki leczenia 74-letniego pacjenta z oporną na leczenie raną okolicy lędźwiowo-krzyżowej o nieznanej etiologii, u którego wdrożono kompleksowe postępowanie terapeutyczne, uwzględniające aktywne opatrunki specjalistyczne, zabiegi fizykalne oraz działania mające na celu zachowanie higieny rany. W wyniku zastosowanego leczenia po upływie 13 tygodni u pacjenta uzyskano pełne wygojenie rany.

Słowa kluczowe: aktywne opatrunki medyczne, leczenie, przewlekła rana, terapia fizykalna

Abstract: A significant health problem in numerous countries worldwide are difficult-to-heal wounds, including wounds of unknown etiology. According to the current recommendations, effective wound therapy primarily requires a proper diagnosis, as well as the implementation of causal treatment and proper care. In more severe cases, hospitalization and surgical interventions are necessary. Chronic wounds considerably reduce the sense of quality of life, causing significant limitations in physical and social functioning. The latest wound guidelines management state that only coordinated and comprehensive care can ensure the ultimate therapeutic success of complete wound healing. The paper presents favorable treatment results of a 74-year-old patient with a refractory wound in the lumbosacral region of unknown etiology, in whom a comprehensive therapeutic procedure was implemented, including appropriate active medical dressings, physical procedures and activities aimed at maintaining wound hygiene. As a result of the comprehensive treatment applied, the patient’s wound was fully healed after 13 weeks.

Key words: active medical dressing, chronic wound, physical therapy, treatment