Meningokoki – potencjalne śmiertelne zagrożenie. Wybrane zagadnienia

Meningococci – a potentially lethal threat. Selected issues

Agata Skopek1 | Edyta Markowska-Wąż2 | Anna Olejarz3 | Justyna Prucnal3

ORCID*: 0009-0003-4486-7298 | 0009-0005-3589-9196 | 0009-0003-7824-5008 | 0009-0007-6913-3409

1 Pracownia Mikrobiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Laboratorium Centralne Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
3 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Agata Skopek
Pracownia Mikrobiologii,
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,
e-mail: agataskopek@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.03.2023

Zaakceptowano: 30.04.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023007

Forum Zakażeń 2023;14(2):57–59

Streszczenie: Meningokoki to drobnoustroje, które mogą kolonizować górne drogi oddechowe nielicznych osób. Bakterie te posiadają wiele cech zjadliwości, co we właściwych warunkach sprzyja rozwojowi zakażenia. Ich chorobotwórczość jest groźna dla zdrowia i życia człowieka, w szczególności dla niemowląt i małych dzieci. Najcięższą postacią zakażeń wywoływanych przez Neisseria meningitidis jest inwazyjna choroba meningokokowa. Złotym standardem w rozpoznawaniu tej choroby jest wykonanie posiewów krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Jak przy większości chorób bakteryjnych, kluczową rolę stanowi czas. Stąd istotne jest, aby szybko zdiagnozować przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie antybiotykiem. Szczepienia, profilaktyka oraz podstawowa wiedza na temat inwazyjnej choroby meningokokowej zwiększają szanse na wygraną w walce z chorobą. Ma to duże znaczenie ze względu na niebezpieczne powikłania, które mogą nastąpić. Za cel niniejszej pracy przyjęto omówienie chorobotwórczości meningokoków oraz narzędzi diagnostycznych w wykrywaniu zakażeń meningokokami. Skupiono się również na usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej leczenia, ale także podkreślono rolę szczepień w profilaktyce zakażeń tą dwoinką.

Słowa kluczowe: diagnostyka, meningokoki, Neisseria meningitidis, szczepienie

Abstract: Meningococci are microorganisms which can colonize the upper respiratory tract of very few people. Nevertheless, these bacteria exhibit virulence which, under the proper conditions, contributes to the development of infection. Their pathogenicity poses a threat to human health and life, particularly for infants and small children. Invasive meningococcal disease constitutes the most severe form of infection caused by Neisseria meningitidis. The gold standard for diagnosing this disease is to perform blood and cerebrospinal fluid cultures. As with most bacterial diseases, time is of the essence. Therefore, it is crucial to diagnose the cause quickly and to promptly implement appropriate antibiotic treatment. Vaccinations, prevention and basic knowledge regarding invasive meningococcal disease increase the chances of winning the fight against this disease. This is of major importance due to the dangerous complications which may follow. The aim of this paper is to discuss the pathogenicity of meningococci and the diagnostic tools for detecting meningococcal infection. It also focuses on the systematizing of knowledge with regard to the treatment, as well as on the significance of vaccination in the prevention of infections caused by this diplococcus.

Key words: diagnostics, meningococci, Neisseria meningitidis, vaccination