Metoda prone position jako sposób na poprawienie oksygenacji u pacjentów oparzonych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej

Prone position as a method to improve oxygenation in burn patients with acute respiratory distress syndrome

Andrzej Krajewski | Elżbieta Młyńska-Krajewska | Marta Markowska

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach

Marta Markowska Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, Tel.: (91) 384 20 61 wew. 431, Fax: (91) 384 58 64

Wpłynęło: 04.05.2016

Zaakceptowano: 20.05.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):1–5

Streszczenie: Wstęp Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome – ARDS) charakteryzuje się szybko narastającymi objawami niewydolności oddechowej. W badaniach obrazowych można zaobserwować rozsiane, symetryczne zmiany naciekowe w płucach. Wynikiem tych procesów jest zmniejszenie oksygenacji krwi tętniczej. Ze względu na patofizjologię choroby oparzeniowej zespół ARDS jest często obserwowany u pacjentów ciężko oparzonych. Prone position jest techniką wspomagającą leczenie tych chorych. Materiały i metody Do badania włączono 99 pacjentów, u których, z powodu rozległości i głębokości oparzenia lub z powodu oparzenia dróg oddechowych, została zastosowana wentylacja mechaniczna. Celem badania było stwierdzenie zależności między parametrami oksygenacji a zmianą pozycji ciała z supine na prone position. W tym celu zastosowano badanie gazometryczne krwi tętniczej. Wyniki Pozytywną reakcję na wentylację przy użyciu techniki prone position, w postaci poprawy oksygenacji, odnotowano u 85% badanych. Trwała poprawa parametrów gazometrycznych nastąpiła u 55% pacjentów. Wnioski Leczenie pacjentów ciężko oparzonych z urazem termicznym dróg oddechowych jest znacznie utrudnione. W sytuacji, w której, pomimo prawidłowego leczenia, obserwowane jest znaczne pogorszenie parametrów oddechowych, należy rozważyć alternatywne techniki wspomagające, takie jak prone position.

Słowa kluczowe: ARDS, ciężkie oparzenia, oparzenia inhalacyjne, prone position

Abstract: Introduction Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is characterized by rapidly increasing symptoms of respiratory failure. In diagnostic imaging, scattered symmetrical infiltrative lesions in lungs can be observed. Those processes result in the reduction of arterial blood oxygenation. Due to the pathophysiology of the burn disease, ARDS is often observed in patients with severe burns. Prone position is a technique facilitating the treatment of such patients. Materials and methods Ninety nine patients have been included in the test, in whom, due to the extensiveness and depth of burns or due to the respiratory tract burns, mechanical ventilation was employed. The aim of the test was to find the correlation between the oxygenation parameters and the change of body position from supine to prone position. For that purpose, arterial blood gas test was performed. Results Positive response to the ventilation in the prone position, in the form of improved oxygenation appeared in 85% of patients. A longlasting improvement in blood gas parameters occurred in 55% of patients. Conclusions The treatment of heavily burned patients with thermal trauma of respiratory tract is considerably hindered. In the situation when, despite the correct treatment of the patient, significant worsening of respiratory values is being noticed, alternative supporting techniques, such as prone position, are worth being considered.

Key words: ARDS, inhalation injury, prone position, severe burns