Metody opracowania ogniska zakażeń Klebsiella pneumoniae NDM

Managing the outbreak of Klebsiella pneumoniae NDM infections

Patrycja Bielawska-Czyż | Beata Klonowska | Bronisława Szumigowska

ORCID*: 0000-0002-6760-5827 | 0000-0003-1125-8093 | 0000-0001-8976-555X

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Patrycja Bielawska-Czyż
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej,
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej,
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
tel.: 75 753 74 22,
e-mail: patrycja1983@o2.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.09.2022

Zaakceptowano: 28.09.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022023

Forum zakażeń 2022;13(6):217–221

Streszczenie: Wstęp Występowanie ognisk epidemicznych w szpitalach stanowi wciąż aktualny i istotny problem. Określenia „ognisko epidemiczne” używa się względem osoby chorej wraz z jej otoczeniem, w którym istnieją warunki do przenoszenia czynnika chorobotwórczego na osoby wrażliwe. Ognisko epidemiczne szpitalne oznacza natomiast wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch, wyraźnie powiązanych ze sobą przypadków zakażeń. Ogniska epidemiczne w szpitalu stanowią zagrożenie nie tylko dla pacjentów, ale również dla personelu. Najważniejszym środkiem zapobiegawczym jest przestrzeganie obowiązujących procedur przerywania przenoszenia drobnoustrojów. Cel Celem niniejszej pracy była analiza ogniska epidemicznego o etiologii Klebsiella pneumoniae wytwarzającej karbapenemazę klasy B typu MBL, a konkretnie NDM (ang. New Delhi metallo-β-lactamase) w szpitalu wielospecjalistycznym. Materiał i metody Badania przeprowadzono w czasie trwania ogniska epidemicznego Klebsiella pneumoniae NDM, w schemacie postępowania od identyfikacji, przez wykrycie obecności karbapenemaz NDM, po analizę lekooporności. Wyniki i wnioski Nie ustalono źródła zakażenia w ognisku epidemicznym, natomiast za prawdopodobną drogę przenoszenia zakażenia uznano drogę kontaktową. Wszystkie badane szczepy były wielolekooporne.

Słowa kluczowe: karbapenemazy NDM, Klebsiella pneumoniae, ognisko epidemiczne, zakażenia szpitalne

Abstract: Introduction The occurrence of outbreaks in hospitals remains a current and significant issue. The term “outbreak” is used to describe an affected subject together with their environment, where the conditions for the pathogen transmission to susceptible persons are present. In contrast, a hospital outbreak refers to the emergence of at least two, clearly related cases of infection in a hospital. Moreover, epidemic outbreaks in hospital pose a risk not only to patients, but also to the hospital staff. The most essential preventive measure is to follow the procedures in force to interrupt microbial transmission. Aim The aim of the present study was to analyse an epidemic outbreak with an aetiology of Klebsiella pneumoniae producing class B carbapenemase type MBL, specifically NDM (New Delhi metallo-β-lactamase) in a multispeciality hospital. Material and methods The study was conducted during an outbreak of Klebsiella pneumoniae NDM, following a management regimen, proceeding from the identification by NDM carbapenemases detection to drug resistance analysis. Results and conclusion The source of infection in the outbreak was not established, although the contact route was considered the most likely route of transmission. All strains tested were multidrug-resistant.

Key words: hospital infections, Klebsiella pneumoniae, NDM carbapenemases, nosocomial outbreak