Nieantybiotykowe metody ograniczania zakażeń związanych z założenym cewnikiem moczowym (CAUTI)

Non-antibiotic methods of reducing catheter-associated urinary tract infections (CAUTI)

Monika Oleksy1 | Karolina Dydak1 | Grażyna Król2 | Marzenna Bartoszewicz1

ORCID*: 0000-0002-0527-468X | 0000-0001-9698-5710 | 0000-0003-4366-6024 | 0000-0002-6542-2525

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.11.2018

Zaakceptowano: 10.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018022

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):127–134

Streszczenie: Cewnikowanie dróg moczowych jest powszechnym zabiegiem stosowanym w szpitalach oraz placówkach sprawujących długoterminową opiekę nad chorymi. Jest to zabieg inwazyjny, wykonywany ze wskazań medycznych oraz w celu poprawy jakości życia pacjenta. Obecność cewnika w drogach moczowych wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia infekcji dróg moczowych. Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń układu moczowego związanych z obecnością cewnika niesie za sobą ryzyko izolacji szczepów wielolekoopornych, co jest szczególnie niebezpieczne dla pacjentów, którzy muszą być cewnikowani przewlekle. Z tego względu szczególny nacisk kładzie się na profilaktykę zakażeń odcewnikowych. Pojawienie się na rynku polskim systemów do płukania cewników Uro-Tainer® jest szansą na poprawę jakości opieki nad cewnikami w placówkach polskiej ochrony zdrowia. Różnorodność produktów Uro-Tainer® pozwala dobrać system do sytuacji klinicznej pacjenta. Udowodniono, że płukanie cewnika z użyciem tego systemu pozwala na: długie utrzymanie cewnika drożnego i czystego; zmniejszenie częstości konieczności zmiany cewnika oraz usunięcie z cewnika i pęcherza moczowego inkrustacji struwitowych oraz drobnoustrojów chorobotwórczych, nawet w postaci biofilmu. Dzięki temu znacznie maleje ryzyko powstania infekcji i indukcji szczepów wielolekoopornych. Dodatkowo systemy Uro-Tainer® są odpowiednie do samodzielnego stosowania przez pacjenta.

Słowa kluczowe: CAUTI, cewnik moczowy, urosepsa, Uro-Tainer®, zakażenia układu moczowego

Abstract: Urinary catheterization is a common medical procedure used in hospitals and long-term care facilities. It is an invasive procedure which improves patient’s quality of patients life and is used when medical indications occur. The presence of a catheter in the urinary tract is associated with a high risk of urinary tract infection. Antibiotic therapy in the treatment of urinary tract infections is fraught with the risk of isolation of multi-drug resistant strains, which is particularly dangerous for patients who need to be chronically catheterized. For this reason, special emphasis is placed on the prevention of catheter-associated infections. The Uro-Tainer® catheter rinsing systems, which recently appeared on the Polish market, provide an opportunity to improve the quality of catheter care in Polish healthcare facilities. The wide variety of Uro-Tainer® products allows the physician to choose a system most suitable for the clinical situation. It has been proven that catheter rinsing with Uro-Tainer® systems enables: keeping the catheter clean and patent; reducing catheter changing frequency; removal of struvite incrustations and pathogenic microorganisms from the catheter and urinary bladder, even in the biofilm form. As a result, the risk of infection and the induction of multi-drug resistant strains is significantly reduced. In addition, the patient can apply the Uro-Tainer® systems by himself.

Key words: CAUTI, urinary catheter, urinary tract infection, urosepsis, Uro-Tainer®