Niegojące się rany pooperacyjne goleni w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej. Opis przypadku

Non-healing postoperative shin wounds in the course of acute lower limb ischemia. A case report

Elżbieta Szkiler1 | Marek Kucharzewski2

ORCID*: 0000-0002-4066-1212 | 0000-0001-7950-679X

1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Elżbieta Szkiler
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 07.05.2022

Zaakceptowano: 26.05.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2022001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(1):25–32

Streszczenie: Ostre niedokrwienie kończyn (ONK) powoduje zagrożenie amputacją kończyny w ciągu 30 dni od zamknięcia tętnicy u 10–30% pacjentów. Holistyczna opieka i prawidłowo dobrane postępowanie miejscowe może zapobiec powikłaniom gojenia po zabiegach rewaskularyzacyjnych. W niniejszej pracy zaprezentowano opis przypadku pacjenta z niegojącymi się ranami pooperacyjnymi goleni z powodu ONK, któremu po udrożnieniu tętnicy została zaproponowana amputacja na wysokości uda ze względu na trzy duże niegojące się rany pooperacyjne.

Słowa kluczowe: ostre niedokrwienie kończyny, rana pooperacyjna, rany niegojące się

Abstract: Acute limb ischemia (ALI) results in a risk of limb amputation within 30 days of artery occlusion in 10-30% of patients. Holistic care and appropriate local management may prevent healing complications following revascularization procedures. The paper presents a case report of a patient with non-healing postoperative shin wounds as a result of ALI, who was offered an amputation at thigh level due to three large, non-healing postoperative wounds following artery recanalization.

Key words: acute limb ischemia, non-healing wounds, postoperative wound