Ocena jakości życia kobiet po zabiegach redukcji piersi z powodu gigantomastii

Assessment of women’s quality of life following breast reduction surgery due to gigantomastia

Korneliusz Wójcik | Marek Paul

Klinika dr Paul w Bytomiu

Marek Paul
Klinika dr Paul,
ul. Reptowska 20,
41-923 Bytom,
e-mail: marek.adam.paul@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3474-9063

Wpłynęło: 23.01.2023

Zaakceptowano: 11.02.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023002

Forum Leczenia Ran 2023;4(1):1–7

Streszczenie: Wstęp Gigantomastia stanowi istotny, interdyscyplinarny problem, którego korekcja pozwala na zmniejszenie odległych negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak dyskopatia czy przewlekłe parestezje kończyn górnych. U wielu pacjentek występują dodatkowo istotne problemy natury psychicznej, wynikające ze stałych dolegliwości bólowych głowy i pleców, oraz brak akceptacji wyglądu własnego ciała. Cel Celem niniejszej pracy była ocena jakości życia kobiet poddanych zabiegom operacyjnym redukcji piersi olbrzymich, z oceną wpływu zabiegu, blizn pooperacyjnych i powikłań po operacjach gigantomastii na jakość życia oraz wpływu operacji na poprawę stanu fizykalnego pacjentek. Materiał i metody Badaniem objęto 70 pacjentek operowanych w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu w latach 2011–2014. Kryterium włączenia stanowiły: waga obu piersi (≥4000 g), konsultacja ortopedyczna, neurologiczna, psychologiczna opiniująca pozytywnie wskazania do operacji zmniejszenia piersi. Dzień przed zabiegiem operacyjnym u wszystkich pacjentek zbierano kwestionariusz jakości życia BREAST-Q. Następnie w odstępie 12 miesięcy od operacji ponownie zbierano ankietę oceny jakości życia BREAST-Q. Wyniki W badanej grupie średni wiek pacjentek wynosił 46 lat, średnie BMI wynosiło 30,7 kg/m2. Na podstawie formularza BREAST-Q wykazano zmiany w zakresie psychofizykalnym pacjentek w analizie przed- i pooperacyjnej. Zmiany obejmowały poprawę satysfakcji z wyglądu piersi, dobrostanu psychospołecznego, dobrostanu seksualnego oraz dobrostanu fizycznego. Średnie wartości parametrów oddechowych po operacji redukcji piersi także uległy poprawie. Średnia ocena punktowa jakości blizny wg skali POSAS przez pacjentkę wynosiła 12,7±3,6 (wynik dobry), a średnia oceny przez obserwatora wynosiła 15,3±3,6 (wynik dobry). Wnioski Operacja redukcji piersi olbrzymich przyczynia się do poprawy jakości życia oraz poprawia funkcje oddechowe operowanych kobiet. Na pooperacyjną poprawę jakości życia dodatkowy wpływ ma wysoki estetyczny efekt blizn pooperacyjnych.

Słowa kluczowe: BREAST-Q, guz piersi, jakość życia, redukcja piersi

Abstract: Introduction Gigantomastia represents a significant interdisciplinary issue, whereby surgical correction may reduce long-term negative health effects, such as discopathy and chronic paraesthesia of the upper extremities. Numerous patients additionally experience significant psychological distress resulting from constant headaches and back pain, as well as due to failure to accept the appearance of their bodies. Aim The objective of this study was to assess the quality of life of women who underwent surgical reduction of gigantomastia. The evaluation included the impact of surgery, postoperative scarring and complications following gigantomastia surgery on the quality of life, as well as the effect of surgery on improving the physical condition of the patients. Material and methods The study involved 70 patients undergoing surgery at the Department of Plastic and Reconstructive Surgery at the Tadeusz Marciniak Hospital in Wroclaw between 2011 and 2014. The inclusion criteria comprised: weight of both breasts (≥4000 g), as well as orthopaedic, neurological, and psychological consultation which confirmed indications for breast reduction surgery. The day prior to surgery, the BREAST-Q quality of life questionnaire was collected from all patients. The BREAST-Q quality of life assessment questionnaire was subsequently collected again 12 months after the surgery. Results In the studied group, the average age of the patients was 46 years, the average BMI was 30.7 kg/m2. On the basis of the BREAST-Q form, changes in the psychophysical well-being of the patients were demonstrated, both in the pre-operative and postoperative analysis. The changes included a greater satisfaction in breast appearance, as well as in psychosocial, sexual, and physical well-being. Additionally, following breast reduction surgery, an improvement in the mean values of respiratory parameters was also observed. The patient’s mean scar quality score according to the POSAS scale was 12.7±3.6 (good), whereas the observer mean score was 15.3±3.6 (good). Conclusions Breast reduction surgery improves the quality of life and respiratory function of the patients. Moreover, the aesthetic effect of postoperative scars additionally affects the postoperative improvement in the quality of life.

Key words: breast cancer, BREAST-Q, breast reduction, quality of life