Ocena skuteczności maści SutriHeal® Forte 10% względem tworzonego przez Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus biofimu mieszanego o wysokiej tolerancji na bacytracynę, neomycynę i polimyksynę A

Efficacy assessment of SutriHeal® Forte 10% against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus mixed biofilm displaying high tolerance to bacitracin, neomycin and polymyxin B

Adam Junka1 | Monika Dzięgielewska2 | Michał Worek3 | Marzenna Bartoszewicz1

Adam Junka
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Pracownia Unikalnych Modeli Aplikacyjnych,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław,
e-mail: adam.junka@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-7559-8903

Wpłynęło: 13.03.2023

Zaakceptowano: 02.04.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023005

Forum Zakażeń 2023;14(1):1–8

Streszczenie: Wstęp Antybiotykooporne drobnoustroje tworzące biofilm wywołują poważne infekcje zagrażające zdrowiu i życiu milionów pacjentów na całym świecie. Nowoczesne wytyczne leczenia ran trudno gojących się zalecają stosowanie do zwalczania biofimów miejscowo działających związków przeciwdrobnoustrojowych. Cel W niniejszej pracy podjęto próbę oceny aktywności maści zawierającej 10% formulację kwasów żywicznych (diterpenów) przeciwko biofilmowi mieszanemu tworzonemu przez Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus aureus. Materiał i metody Jako substancje porównawcze wykorzystano maść zawierającą formulację w stężeniu 5% oraz maść zawierającą bacytracynę, neomycynę i polimyksynę B. Wyniki Uzyskane wyniki wskazują na istotnie wyższą skuteczność maści zawierającej 10% formulację kwasów żywicznych w eradykacji biofilmu mieszanego, a także penetracji przez jego warstwy, niż pozostałych maści. Wnioski Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki, można przyjąć, że zastosowanie maści zawierającej kwasy żywiczne przekłada się w warunkach klinicznych na wysoki poziom eradykacji biofilmu z rany oraz na niskie ryzyko rozwoju oporności drobnoustrojów.

Słowa kluczowe: bacytracyna, biofilm mieszany Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus aureus, kwasy żywiczne, lignany, maść, rany, neomycyna, polimyksyna B

Abstract: Introduction Antibiotic-resistant and biofilm-forming microorganisms cause serious infections which threaten the health and lives of millions of patients worldwide. Modern guidelines regarding the management of chronic wounds recommend the use of topical antimicrobial compounds to combat biofilms. Aim The presented study aimed to evaluate the activity of the ointment containing a 10% formulation of resin acids (diterpenes) against the mixed biofilm formed by Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Material and methods The ointment containing the formulation at a concentration of 5% and the ointment containing bacitracin, neomycin and polymyxin B were used as reference substances. Results The obtained results indicate a significantly higher effectiveness of the ointment containing a 10% formulation of resin acids in the eradication of mixed biofilm, as well as in penetration of its layers, than the other compared ointments. Conclusion In view of the results presented, it can be assumed that the use of an ointment containing resin acids results in a high level of wound biofilm eradication and a low risk of the development of microbial resistance in the clinical setting.

Key words: ointment, wounds, resin acids, lignans, bacitracin, neomycin, polymyxin B, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus