Ocena wpływu hiperbarii tlenowej na utlenowanie tkanek palców ręki poddanych wtórnym zabiegom rekonstrukcyjnym

Evaluating the effects of hyperbaric oxygen therapy on the oxygenation of finger tissues following secondary reconstructive procedures

Maciej Stala | Ewa Kobielska | Krzysztof Krajewski | Jarosław Śmieszek | Katarzyna Król | Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Anna Chrapusta
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne,
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków,
tel.: (12) 646 86 63,
e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

Wpłynęło: 17.02.2022

Zaakceptowano: 30.02.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2022003

Chirurgia plastyczna i oparzenia 2022;10(1):3–8

Streszczenie: Wstęp Do najczęstszych ostrych urazów rąk należą częściowe lub całkowite amputacje palców. Możliwość uratowania uszkodzonej części kończyny zależy od wielu czynników. Jeżeli pierwotna operacja pozwoli na uratowanie palca, wówczas rozpoczyna się planowanie wtórnych operacji rekonstrukcyjnych. Operacje po całkowitych lub subtotalnych amputacjach są szczególnie trudne w związku z powstaniem okrężnej blizny zwiększającej ryzyko wtórnego upośledzenia krążenia po operacjach korekcyjnych. Cel Celem niniejszej pracy była ocena zastosowania przezskórnej oksymetrii i stwierdzenia możliwości uzyskania poprawy utlenowania pooperacyjnego tkanek palców po wtórnych zabiegach rekonstrukcyjnych. Materiał i metody Praca obejmuje 42 pacjentów operowanych w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym w latach 2019–2021 z powodu dysfunkcji pourazowej ręki po całkowitej lub subtotalnej amputacji palców w II strefie zginaczy wg Verdana. Pacjenci po operacji rekonstrukcyjnej byli kwalifikowani do sprężenia w komorze hiperbarycznej. Przeprowadzono u nich pomiar poziomu utlenowania tkanek operowanego palca przy pomocy przezskórnej oksymetrii z wykorzystaniem urządzenia TCM4 Radiometer. Pomiar wykonywany był przed oraz po zabiegu operacyjnym. Wykonano analizę statystyczną wyników. Wyniki Wykazano możliwość oceny utlenowania tkanek palca w okresie przed- i pozabiegowym z użyciem przezskórnej oksymetrii zarówno w normo-, jak i hiperbarii. Wykazano poprawę utlenowania tkanek miękkich operowanych palców w fazie pooperacyjnego gojenia ran w trakcie sprężenia w komorze hiperbarycznej, wyrażoną jako istotny wzrost TcpO₂. Wnioski Wykazany w badaniu wzrost utlenowania tkanek palca w trakcie sprężania w komorze hiperbarycznej oraz udowodniona klinicznie rola tlenu w procesach regeneracyjnych pozwala wnioskować, że przedstawiony schemat leczenia może optymalizować procesy gojenia tkanek.

Słowa kluczowe: amputacja, artrodeza, chirurgia ręki, gojenie ran, przezskórny pomiar prężności tlenu, tenoliza

Abstract: Introduction Partial or complete finger amputations represent the most common acute hand injuries. The ability to save a damaged part of an extremity depends on various factors. Once the primary surgery saves a finger, the planning of secondary reconstructive operations begins. Surgeries following total or subtotal amputations are particularly difficult due to the formation of a circumferential scar which increases the risk of a secondary circulatory impairment after corrective surgeries. Aim The aim of the study was to evaluate the application of transcutaneous oximetry (TcpO₂), and to determine the possibility of improving postoperative oxygenation of finger tissues after secondary reconstructive procedures. Material and methods 42 patients were operated on in the Malopolska Center for Burns and Plastic Surgery in the years 2019-2021 due to post-traumatic dysfunction of the hand, following a total or subtotal finger amputation in the 2nd Verdan flexor zone. Patients after reconstructive surgery were qualified for the hyperbaric oxygen therapy sessions. The level of oxygenation of the tissues of the operated finger was measured using transcutaneous oximetry by means of the TCM4 Radiometer device. The measurements were obtained before and after the surgery. Statistical analysis of the results was performed. Results The possibility of assessing the oxygenation of finger tissues in the pre- and postoperative period with the use of transcutaneous oximetry in both normal and hyperbaric conditions has been demonstrated. The study demonstrated that, in the postoperative wound healing phase, an improvement was observed in the soft tissues oxygenation in the operated fingers during session in the hyperbaric chamber, which was expressed as a significant increase in TcpO₂. Conclusions The increase in finger tissue oxygenation during sessions in the hyperbaric chamber and the clinically confirmed role of oxygen in the regenerative processes, as shown in the study, leads to the conclusion that the presented treatment regimen can optimize tissue healing processes.

Key words: amputation, arthrodesis, hand surgery, tenolysis, transcutaneous oximetry, wound healing