Osteotomie w operacjach nosa – przegląd technik zabiegowych

Osteotomies in rhinoplasty – a review of surgical techniques

Piotr Stabryła | Michał Charytonowicz

ORCID*: 0000-0003-0619-4355 | 0009-0004-3242-5676

Klinika dr Szczyt – Charytonowicz w Warszawie
 
Piotr Stabryła
Klinika dr Szczyt – Charytonowicz,
ul. Waflowa 7a, 02-971 Warszawa,
e-mail: konstancin@drszczyt.pl
 
*według kolejności na liście Autorów
 

Wpłynęło: 27.06.2022

Zaakceptowano: 13.07.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2022007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2022;10(2):43–45

Streszczenie: Osteotomia jest jednym z najważniejszych etapów rynoplastyki, dotyczącym rusztowania kostnego nosa. Ten typ zabiegu, ze względu na różne kryteria, można podzielić na kilka rodzajów. Idealna technika osteotomii powinna być bezpieczna, precyzyjna, powtarzalna, dająca znaczące efekty estetyczne i czynnościowe. W niniejszej pracy przybliżono ten etap operacji, uwzględniając zarówno aspekt merytoryczny, jak i praktyczny.

Słowa kluczowe: osteotomia, piezotomia, rynoplastyka, techniki operacyjne

Abstract: Osteotomy constitutes one of the most significant stages of rhinoplasty involving the nasal bone scaffold. Due to various criteria, this type of treatment is classified into several types. The ideal osteotomy technique should be safe, precise, repeatable, resulting in significant aesthetic and functional effects. The authors of this paper provide an overview of this stage of the surgery, taking into account both the factual and practical aspects.

Key words: osteotomy, piezotome, rhinoplasty, surgical techniques