Porównanie metod oznaczania wrażliwości na flukonazol klinicznych szczepów Candida

Comparison of fluconazole susceptibility testing methods among clinical Candida strains

Patrycja Brzozowska1 | Paulina Czechowicz2 | Joanna Nowicka2

ORCID*: 0000-0002-6630-4539 | 0000-0002-1693-484X | 0000-0002-4001-4189

1 Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Paulina Czechowicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław,
e-mail: paulina.czechowicz.umedwroc@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 30.08.2021

Zaakceptowano: 10.09.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021021

Forum Zakażeń 2021;12(3):115–122

Streszczenie: Grzyby z rodzaju Candida odpowiedzialne są m.in. za zapalenie pochwy i sromu oraz kandydemię. Jednym z kluczowych elementów diagnostyki mikologicznej wymienionych zakażeń jest oznaczanie lekowrażliwości grzybów na różne leki przeciwdrobnoustrojowe, w tym flukonazol. W rutynowej diagnostyce wrażliwość na flukonazol jest wyznaczana najczęściej za pomocą pasków z gradientem stężeń (tzw. E-testów). Za metody referencyjne uznawane są dwa nieznacznie różniące się od siebie schematy wyznaczania MIC flukonazolu – opracowane przez EUCAST oraz CLSI. Celem pracy było porównanie wartości MIC otrzymanych z zastosowaniem obu metod referencyjnych oraz otrzymanych przy użyciu E-testów. Zbadano 32 szczepy kliniczne i 4 szczepy referencyjne. Na podstawie otrzymanych wyników szczepy zostały zaklasyfikowane jako wrażliwe na flukonazol, oporne lub wrażliwe w zależności od dawki. Uzyskane wartości MIC różniły się zależnie od zastosowanej metody. Zdecydowana większość szczepów została zaklasyfikowana do tych samych kategorii lekowrażliwości, niezależnie od wybranego schematu postępowania. Pojedyncze niezgodności dotyczyły głównie szczepów NCAC. Różnice w zakresie otrzymanych wyników – zarówno wartości MIC, jak i klasyfikacji klinicznej szczepów do odpowiednich kategorii – wymagają dalszej weryfikacji i ustalenia przyczyn ich występowania.

Słowa kluczowe: Candida, CLSI, EUCAST, E-test, flukonazol

Abstract: Candida is the most common etiological factor among fungal infections. They are responsible, inter alia, for vulvovaginal candidiasis and candidemia. One of the key elements of mycological diagnostics of the above-mentioned infections is the determination of drug susceptibility of fungi to various antimicrobial drugs, including fluconazole. In routine diagnostics, sensitivity to fluconazole is most often determined with the use of concentration gradient strips (E-tests). Two slightly different schemes for determining the MIC of fluconazole – developed by EUCAST and CLSI are considered as reference methods. The aim of the study was to compare the MIC obtained using both reference methods and those obtained using E-tests. 32 clinical strains and 4 reference strains were tested. On the basis of the obtained results, the strains were appropriately classified as sensitive to fluconazole, resistant or sensitive dose-depending. The obtained MIC values differed depending on the method used. Despite this, the vast majority of strains were classified into the same drug susceptibility categories, regardless of the treatment scheme chosen. Single incompatibilities concerned mainly NCAC strains. The observed discrepancies in the obtained results, both the MIC values and the clinical classification of strains into appropriate categories, require further verification and determination of the reasons for their occurrence. These inconsistencies may raise doubts as to the reliability of the obtained test results and hinder the selection of a specific method during mycological diagnostics.

Key words: Candida, CLSI, EUCAST, E-test, fluconazole