Postępowanie z ranami u pacjentów objętych opieką paliatywną, zgodnie ze strategią higieny rany

Wounds management in patients under palliative care according to the wound hygiene strategy

Monika Aleksy-Polipowska

ORCID: 0000-0002-5589-1432

Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej,
Oddział Medycyny Paliatywnej,
Szpital św. Kamila w Tarnowskich Górach,
ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry,
e-mail: sancta@interia.pl

Wpłynęło: 07.09.2021

Zaakceptowano: 30.09.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2021006

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(2):53–59

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano postępowanie paliatywne z trudno gojącą się raną, zgodnie ze strategią higieny rany. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jak powinien wyglądać proces leczniczy i pielęgnacyjny pacjentów objętych opieką paliatywną, jakie rany występują najczęściej w tej grupie chorych oraz czym jest strategia higieny rany i w jaki sposób można zastosować ją w opiece nad trudnymi i często nierokującymi ranami.

Słowa kluczowe: higiena rany, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska

Abstract: This paper presents palliative treatment concerning difficult-to-heal wound, according to the wound hygiene strategy. An attempt was made to answer the following questions: what the treatment of patients under palliative care should look like, what wounds occur most frequently in this group of patients, what the wound hygiene strategy is and how it can be applied in the care of difficult and often non-prognostic wounds.

Key words: nursing care, palliative care, wound hygiene