Pozbawione komórek przeszczepy ludzkiej allogenicznej skóry właściwej wypreparowane w Banku Tkanek Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Acellular Dermal Matrix prepared in-house in the Tissue Bank of Dr. Stanisław Sakiel Centre for Burn Treatment in Siemianowice Śląskie

Wojciech Łabuś1 | Agnieszka Klama-Baryła1 | Anna Słaboń1 | Anna Sitkowska1 | Małgorzata Kraut1 | Przemysław Strzelec1 | Karolina Mikuś-Zagórska1 | Katarzyna Czerny1 | Karolina Ziółkowska1 | Marcin Gierek1 | Artur Wielgórecki1 | Magdalena Szatan1 | Anna Hepa-Banasik1 | Justyna Glik1, 2 | Kaja Skowronek3 | Rafał Stojko3 | Wojciech Smętek1 | Mariusz Nowak1

ORCID*: 0000-0003-2108-9270 | 0000-0001-6631-1387 | 0000-0003-3580-5629 | 0000-0003-4112-5451 | 0000-0002-8523-8477 | 0000-0002-7297-0247 | 0000-0003-0029-104X | 0009-0005-2269-3009 | 0000-0001-7656-7407 | 0000-0002-8686-9692 | 0009-0004-1063-9112 | 0009-0008-4888-3179 | 0009-0003-9042-3321 | 0000-0001-9409-0569 | 0000-0001-6705-9072 | 0000-0002-5141-1016 | 0000-0001-5359-1818 | 0009-0002-5974-3776

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Zakład Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wojciech Łabuś
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie,
e-mail: wojciech.labus@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

 

Wpłynęło: 20.01.2023

Zaakceptowano: 19.02.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2023002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2023;11(1):1–6

Streszczenie: Wstęp Pozbawione komórek przeszczepy ludzkiej skóry właściwej (ADM), wypreparowane w Banku Tkanek CLO, stanowią substytut skóry z powodzeniem stosowany u pacjentów rozlegle i głęboko oparzonych oraz cierpiących z powodu ran trudno gojących się. Ponadto zastosowanie matryc ADM obejmuje procedury chirurgii uroginekologicznej w ramach leczenia zaburzeń statyki narządów rodnych. Cel Celem pracy było przedstawienie obecnie proponowanych metod preparatyki przeszczepów ADM jako substytutów skóry w leczeniu ran oraz w innych dziedzinach medycyny regeneracyjnej, a także zaproponowanie możliwych kryteriów kontroli jakości tych preparatów. Materiał i metody Używając słów kluczowych związanych z usuwaniem komórek z allogenicznej skóry właściwej człowieka i leczeniem oparzeń, dokonano przeglądu piśmiennictwa i przeanalizowano dostępne medyczne bazy danych (NCBI MedLine, Clinical Key, Clinicaltrials.gov i MedlinePlus). Wyniki i wnioski Główne metody usuwania komórek to metody chemiczne (detergenty, kwasy, zasady, związki chelatujące, roztwory hipertoniczne i hipotoniczne), fizyczne (zamrażanie, sonikacja, mieszanie, usuwanie mechaniczne), biologiczne (enzymy) oraz metody mieszane, które synergistycznie łączą skuteczność wyżej wymienionych metod. Należy podkreślić, że zachowanie naturalnego składu i właściwości opracowywanego ADM podczas procesu usuwania komórek jest wysoce pożądane. Kolejnym istotnym aspektem, który należy zapewnić, jest czystość mikrobiologiczna i brak cytotoksyczności otrzymanych przeszczepów. Stosowanie metod fizycznych do usuwania komórek może pozostawiać elementy błony komórkowej, kwasy nukleinowe itp. Stosowanie metod biologicznych i chemicznych, pomimo ich dużej skuteczności, może powodować zaburzenia składu i struktury macierzy pozakomórkowej wraz z utratą ważnych składników matrycy. Ponadto zastosowanie metod chemicznych może znacząco przyczynić się do uzyskania cech cytotoksyczności.

Słowa kluczowe: ADM, allogeniczna skóra właściwa, przeszczepy skóry

Abstract: Introduction Acellular dermal matrix (ADM) grafts of human dermis, dissected at the Centre for Burn Treatment Tissue Bank, constitute a skin substitute successfully used in patients with extensive and deep burns, as well as those suffering from chronic wounds. In addition, ADM may be applied in urogynaecological surgical procedures aiming to correct abnormalities of the reproductive organs. Aim The objective of this study was to present the currently proposed methods of ADM graft preparation as skin substitutes in wound treatment and other areas of regenerative medicine, and to propose possible quality control criteria for the abovementioned preparations. Material and methods Using keywords related to the removal of cells from the allogenic human dermis and the treatment of burns, the available scientific sources were reviewed and the available medical databases were analysed (NCBI MedLine, Clinical Key, Clinicaltrials.gov and MedlinePlus). Results and conclusions The principal methods of cell removal are chemical (detergents, acids, bases, chelating compounds, hypertonic and hypotonic solutions), physical (freezing, sonication, stirring, mechanical removal), biological (enzymes) and mixed methods, which synergistically combine the effectiveness of the aforementioned methods. It is of note that preserving the natural composition and the properties of the ADM under development during the cell removal process is highly desirable. Another essential aspect is the fact that the resulting grafts are microbiologically pure and are not cytotoxic. The use of physical methods to remove cells may leave traces of cell membrane elements, nucleic acids, etc. The use of biological and chemical methods, despite their high efficiency, may cause disruption of the composition and structure of the extracellular matrix with the loss of vital matrix components. In addition, the use of chemical methods may significantly contribute to cytotoxicity characteristics.

Key words: ADM, allogeneic dermis, skin grafts