Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat Clostridioides difficile

The level of knowledge on Clostridioides difficile among the nursing staff

Małgorzata Cichońska1, 2, 4 | Mariola Michalska1, 2 | Dorota Maciąg1, 3, 4 | Monika Borek1, 2, 4 | Agnieszka Michalska1, 2 | Karolina Cichońska1, 2

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0009-0001-8469-4032 | 0000-0002-7914-7827 | 0000-0002-0428-4309 | 0000-0002-4570-3047 | 0000-0002-0825-6663

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
3 GVM Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim
4 Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Pielęgniarstwa,
Akademia Nauk Stosowanych
im. Józefa Gołuchowskiego,
ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
e-mail: malgosia1307@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.07.2023

Zaakceptowano: 09.08.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023013

Forum Zakażeń 2023;14(3):71–76

Streszczenie: Wstęp Wystąpienie zakażenia wywołanego przez Clostridioides difficile wymaga od personelu pielęgniarskiego szybkiej reakcji polegającej na wdrożeniu postępowania przeciwepidemicznego, wprowadzeniu procedury izolacji kontaktowej, umieszczeniu pacjenta w izolatce/sortowaniu pacjentów w sali z wydzielonym węzłem sanitarnym czy stosowaniu barierowych środków ochronnych. Jednak w celu skutecznego zapobiegania szerzeniu się zakażeń tym patogenem personel medyczny powinien mieć wiedzę na jego temat. Cel Celem niniejszych badań było określenie poziomu wiedzy pielęgniarek na temat zakażenia Clostridioides difficile. Materiał i metody W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 30 pytań dotyczących wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat Clostridioides difficile. Do oceny poziomu wiedzy użyto autorskiego klucza, według którego wiedzę respondentów oceniono przy 0–50% prawidłowych odpowiedzi jako niezadowalającą, przy 51–65% jako niską, przy 66–80% jako przeciętną, przy 81–90% jako wysoką, zaś powyżej 90% jako bardzo wysoką. Badanie przeprowadzono w okresie od 10.12.2022 r. do 30.01.2023 r. w jednym ze szpitali w regionie świętokrzyskim wśród 102 pielęgniarek i pielęgniarzy w wieku od 21 do 65 lat. Wyniki badań poddano analizie, wykorzystując w opracowaniu wartości liczbowe i procentowe, a zależności pomiędzy zmiennymi wykazane zostały z wykorzystaniem testu chi2. Wyniki 54,90% badanych pielęgniarek uzyskało bardzo wysoki poziom wiedzy, 30,39% wysoki, 10,79% przeciętny, 2,94% niski, natomiast 0,98% niezadawalający. Poziom wiedzy pielęgniarek nie był zależny od płci respondentów, ich wieku, stażu pracy, oddziału, w którym pracowali, ani wykształcenia. Wnioski Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat Clostridioides difficile oceniono jako zadowalający. Najbardziej deficytowe okazały się zagadnienia dotyczące antybiotyku I rzutu w leczeniu oraz środków ostrożności podczas kontaktu z pacjentem zakażonym Clostridioides difficile.

Słowa kluczowe: Clostridioides difficile, personel pielęgniarski, wiedza

Abstract: Introduction Infection caused by Clostridioides difficile requires nursing staff to react quickly by implementing anti-epidemic measures, introducing contact isolation procedures, isolating the patient, or assigning patients to rooms with separate sanitary units, or using barrier protective measures. However, in order to effectively prevent the spread of infections with Clostridioides difficile, medical professionals should possess knowledge about this pathogen. Aim The aim of the study was to determine the level of knowledge about Clostridioides difficile infection among the nursing staff. Material and methods The research comprised the diagnostic survey method, survey technique, and the research tool was an original survey questionnaire consisting of 30 questions regarding the knowledge of nursing staff about Clostridioides difficile. The authors’ key was used to assess the level of knowledge. The knowledge was evaluated according to the following scores: if the correct answers were 0–50% the level was considered unsatisfactory, if the correct answers were 51–65% the level was poor, if the correct answers were 66–80% the level was regarded as average, if the correct answers were 81–90% the level was considered high, and if the correct answers were above 90% the level was regarded as very high. The study was conducted from December 10, 2022 to January 30, 2023, in one of the hospitals in the Świętokrzyskie region among 102 nurses, between 21 and 65 years of age. The research results were analyzed using numerical and percentage values, and the relationships between variables were demonstrated using the chi-square test. Results 54.90% of the surveyed nurses presented a very high level of knowledge, 30.39% showed a high level, 10.79% demonstrated an average level of knowledge, in 2.94% the level of knowledge was poor, and in 0.98% – unsatisfactory. The nurses’ level of knowledge was independent of the respondents’ gender, their age, work experience, the department in which they worked, or education. Conclusions The level of knowledge about Clostridioides difficile among the nursing staff is satisfactory. The most deficient areas of knowledge included issues related to first-line antibiotics in the treatment of the pathogen, as well as precautions during contact with a patient infected with Clostridioides difficile.

Key words: Clostridioides difficile, knowledge, nursing staff