Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat wirusowych zapaleń wątroby

The level of knowledge on viral hepatitis among the nursing staff

Małgorzata Cichońska1, 2, 4 | Zbigniew Smoliński1, 2 | Dorota Maciąg1, 3, 4 | Monika Borek1, 3, 4 | Agnieszka Michalska1, 2 | Karolina Cichońska1, 2

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0009-0009-5711-3587 | 0000-0002-7914-7827 | 0000-0002-0428-4309 | 0000-0002-4570-3047 | 0000-0002-0825-6663

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
3 GVM Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim
4 Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Pielęgniarstwa,
Akademia Nauk Stosowanych
im. Józefa Gołuchowskiego,
ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
e-mail: malgosia1307@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 13.07.2023

Zaakceptowano: 21.07.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023012

Forum Zakażeń 2023;14(3):77–82

Streszczenie: Wstęp Za główne cele i zadania poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie wirusowego zapalenia wątroby uznano w dotychczasowych działaniach doskonalenie wiedzy pracowników wykonujących zawody obarczone zwiększonym ryzykiem transmisji zakażeń oraz ich udział w edukacji i podnoszeniu świadomości całego społeczeństwa. Cel Celem niniejszej pracy była ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat wirusowego zapalenia wątroby. Materiał i metody W pracy została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, technika ankietowania, a narzędziem badawczym była autorska ankieta zawierająca 30 pytań służących do oceny wiedzy oraz metryczkę. Badania przeprowadzono w okresie od 20.12.2022 r. do 15.02.2023 r. w grupie 105 pielęgniarek i pielęgniarzy w jednym ze szpitali w regionie świętokrzyskim. Wyniki badań przedstawiono w wartościach procentowych, a w celu wyliczenia zależności między zmiennymi zastosowano test chi2. Wyniki Badania potwierdziły, że 77,14% pielęgniarek miało bardzo wysoki poziom wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby. Poziom wysoki osiągnęła grupa 10,48% badanych, przeciętny 10,48%, zaś niezadawalający 1,9%. Wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy, stan cywilny, stan zdrowia, charakter wykonywanej pracy oraz fakt doznania ekspozycji zawodowej nie miały wpływu na poziom wiedzy badanych. Wykazano zależność pomiędzy poziomem wiedzy respondentów a formami podejmowanego przez nich doskonalenia zawodowego (p=0,03). Wnioski Poziom wiedzy środowiska pielęgniarskiego na temat wirusowego zapalenia wątroby jest bardzo wysoki i wysoki. Obszary wiedzy najbardziej deficytowe to leki przeciwwirusowe dedykowane do terapii oraz oznaczanie serologicznych markerów HBV.

Słowa kluczowe: personel pielęgniarski, sondaż diagnostyczny, wirusowe zapalenie wątroby

Abstract: Introduction Up to date, the main aims and objectives of improving the epidemiological situation regarding viral hepatitis have been to improve the knowledge of staff in professions with an increased risk of transmission of infection and their participation in the education and awareness-raising of the entire society. Aim The aim of this study was to assess the level of knowledge of nursing staff on viral hepatitis. Material and methods The study involved a diagnostic survey method, a survey technique, and the research tool consisted of an original survey containing 30 questions which aimed to assess the knowledge and provide a summary. The research was conducted in the period from December 20, 2022 to February 15, 2023 in a group of 105 nurses in one of the hospitals in the Świętokrzyskie region. The findings were presented as percentages, and the chi2 test was used to calculate the relationship between the variables. Results The study confirmed that 77.14% of the nurses presented a very high level of knowledge regarding viral hepatitis. 10.48% of respondents achieved a high level, 10.48% showed an average level of knowledge, whereas 1.9% demonstrated an unsatisfactory level of knowledge. Age, gender, education, work experience, marital status, health condition, the nature of work performed and the fact of having experienced occupational exposure did not affect the respondents’ level of knowledge. There was a relationship between the respondents’ level of knowledge and the forms of professional development they had undertaken (p=0.03). Conclusions The level of knowledge of the nursing community in terms of hepatitis viruses is very high and high. The most deficient areas of knowledge include: dedicated antiviral drugs and the determination of HBV serological markers.

Key words: diagnostic survey, nursing staff, viral hepatitis