Problemy diagnozy i gojenia ran u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej

Issues of diagnosis and wound healing in patients with Diabetic Foot Syndrome

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 11.10.2022

Zaakceptowano: 03.02.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR20230137

Forum Leczenia Ran 2023;4(2):47–51

Streszczenie: Niedokrwienie i neuropatia to nieodwracalne, dalekie skutki hiperglikemii. Uszkodzenia i zaburzenia struktur stopy powodowane są przez generowane w tkankach na skutek hiperglikemii wolne rodniki i zwiększone poziomy metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej. Następcze powikłania mikroangiopatii i neuropatii prowadzą do amputacji. Podstawą gojenia owrzodzeń w ZSC są: prawidłowa dieta, zmiana nawyków pacjenta i pełne odciążenie miejsc występowania ran. W artykule omówiono przyczyny i proces powstawania powikłań oraz wskazano światowe rekomendacje postępowania w zespole stopy cukrzycowej.

Słowa kluczowe: cukrzyca, proteazy, stopa cukrzycowa, wolne rodniki tlenowe

Abstract: Ischaemia and neuropathy are irreversible, long-term consequences of hyperglycaemia. Damage involving foot structures and the subsequent disorders are caused by free radicals generated in the tissues due to hyperglycaemia and increased levels of extracellular matrix metalloproteinase. The resulting complications of microangiopathy and neuropathy ultimately lead to amputation. The cornerstones of ulcer healing in DFS comprise a proper diet, changes in patients’ habits and full debridement of wound sites. This paper addresses the causes and the process of developing complications, as well as indicates global recommendations for the management of diabetic foot syndrome.

Key words: diabetes, diabetic foot, oxygen free radicals, proteases