Propedeutyka profilaktyki okołooperacyjnej u pacjentów dorosłych

Propedeutics of perioperative prophylaxis in adult patients

Joanna Jędrzejczyk

ORCID: 0000-0002-2746-1988

Szpital św. Łukasza w Bolesławcu,
ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec
e-mail: jedrzejczyk.joanna@gmail.com

Wpłynęło: 20.05.2023

Zaakceptowano: 03.06.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023009

Forum Zakażeń 2023;14(2):39–46

Streszczenie: Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) są niepożądanymi skutkami zabiegów chirurgicznych i hospitalizacji, zwiększającymi koszty pobytu pacjenta, a przede wszystkim opóźniającymi jego powrót do zdrowia. Szacuje się, że w Polsce stanowią one 17% wszystkich zakażeń związanych z opieką medyczną. Właściwie stosowana antybiotykowa profilaktyka okołooperacyjna zmniejsza ryzyko i częstość występowania ZMO. Nadrzędne znaczenie ma osiągnięcie odpowiedniego stężenia stosowanego antybiotyku w surowicy i w tkankach. Aby cel ten został osiągnięty, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in. czas podania danego leku, farmakokinetykę antybiotyku, utratę krwi u pacjenta. Stosowany antybiotyk powinien być stosunkowo bezpieczny, niedrogi i skuteczny wobec prawdopodobnie występujących patogenów. Narastająca oporność bakterii stawia wiele wyzwań w prawidłowym stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych. Nosicielstwo wielolekoopornych bakterii Gram-ujemnych wymaga zindywidualizowanego podejścia do profilaktyki okołooperacyjnej i zastosowania celowanego antybiotyku.

Słowa kluczowe: antybiotyki, profilaktyka okołooperacyjna, zakażenia miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infections (SSI) are adverse effects of surgical treatment and hospitalization, increasing the costs of patient`s stay and, even more importantly, delaying their recovery. They are estimated to account for 17% of all healthcare-associated infections in Poland. However, appropriate perioperative antibiotic prophylaxis reduces the risk and incidence of SSI. It is of paramount importance to achieve an adequate serum and tissue concentration of the antibiotic used. In order to accomplish this, it is vital to take into account a number of factors into account, including administration time of the drug in question, the pharmacokinetics of the antibiotic, patient`s blood loss. The antibiotic used should be relatively safe, inexpensive and effective against the most likely pathogens. Increasing bacterial resistance poses numerous challenges to the correct use of antimicrobials. Carriage of the multidrug-resistance Gram-negative bacteria requires an individualized approach to perioperative prophylaxis and the use of targeted antibiotic.

Key words: antibiotics, perioperative prophylaxis, surgical site infections