Przygotowanie przedoperacyjne jelita w chirurgii kolorektalnej – ocena dostępnych metod pod kątem zakażeń miejsca operowanego

Pre-operative bowel preparation in colorectal surgery – a review of available methods with regard to surgical site infections

Artur Furga | Barbara Dalkowska

ORCID*: 0000-0003-2370-6367 | 0000-0002-6004-6057

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej,
Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Artur Furga
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej,
Centrum Medycyny Inwazyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk,
e-mail: arturfurga97@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.11.2022

Zaakceptowano: 10.12.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022031

Forum Zakażeń 2022;13(6):233–238

Streszczenie: Zakażenia miejsca operowanego (SSI) w chirurgii kolorektalnej sięgają 30% i są znacznie częstsze niż w innych dziedzinach chirurgii ogólnej, wpływają na umieralność i zachorowalność, wydłużają czas hospitalizacji oraz mnożą koszty opieki zdrowotnej. Aktualne dowody wskazują na korzyści ze stosowania doustnej profilaktyki antybiotykowej w przygotowaniu do zabiegu kolorektalnego, jako dodatku do profilaktyki antybiotykowej dożylnej, zarówno w połączeniu z mechanicznym oczyszczeniem jelita, jak i samodzielnie. Celem niniejszej pracy jest porównanie sposobów przygotowania jelita do zabiegu kolorektalnego pod kątem ryzyka zakażenia miejsca operowanego, a także nakreślenie problemów z nimi związanych. Niezależnie od schematu zastosowanej profilaktyki – selektywnej czy szerokospektralnej – zauważono istotną redukcję przypadków zakażeń miejsca operowanego, a przy zastosowaniu selektywnej dekontaminacji jelit również redukcję przypadków nieszczelności zespolenia. opisywane w schematach doustnej profilaktyki antybiotykowej są powszechnie stosowane, a biorąc pod uwagę rosnącą częstość wykonywania zabiegów jelita grubego i odbytnicy oraz problem stale rosnącej oporności na antybiotyki, trzeba dokładnie rozważyć konieczność rutynowego stosowania takiej profilaktyki.

Słowa kluczowe: antybiotyki doustne, jelito grube, mechaniczne czyszczenie jelita, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infections (SSI) in colorectal surgery amount to 30%, and are much more frequent than in other areas of general surgery, affecting mortality and morbidity, prolonging hospitalization, and increasing health care costs. Current evidence indicates the benefits of oral antibiotic prophylaxis, in addition to intravenous antibiotic prophylaxis, either in combination with mechanical bowel cleansing or alone. The aim of this paper is to compare various methods of bowel preparation in colorectal surgery, with regard to infectious postoperative complications, as well as to outline the associated issues. Irrespective of the regimen of antibiotic prophylaxis applied – selective, or broad-spectrum – a significant reduction in postoperative infectious complications has been observed and, with selective digestive decontamination, also a reduction in the anastomotic leak. Antibiotics reported in oral antibiotic prophylaxis regimens are commonly used, and given the constantly increasing number of colorectal procedures, as well as the issue of ever-increasing antibiotic resistance, the need for routine use of such prophylaxis must be carefully considered.

Key words: colorectal, mechanical bowel preparation, oral antibiotics, surgical site infection