Psychological stress – does it affect wound healing?

Stres psychologiczny – czy wpływa na gojenie się ran?

Patrycja Szałwińska | Jakub Fichna | Jakub Włodarczyk

ORCID*: 0000-0002-4195-9985 | 0000-0002-8443-4417 | 0000-0003-2010-5136

Department of Biochemistry, Medical University of Lodz

Jakub Włodarczyk
Department of Biochemistry,
Medical University of Lodz,
6/8 Mazowiecka Str., PL 92215 Lodz, Poland
Phone: +48 42 272 57 07,
Fax: +48 42 272 56 94,
e-mail: dr.jwlodarczyk@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Received: 02.06.2021

Accepted: 18.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021009

Forum Leczenia Ran 2021;2(2):95–101

Abstract: The skin is the largest organ of the human body and its integrity and ability to regenerate are essential for the maintenance of physiological homeostasis. Any damage to this barrier requires activation of complex cascades which lead to tissue healing and restoration of its proper function. A range of factors, including psychological factors, stress, infections, and underlying disorders such as diabetes or peripheral vascular disease, may interfere with this process and consequently lead to impaired, excessive, and prolonged healing. This article will focus on the impact of stress on the wound healing process, its underlying biological mechanisms, and the influence of psychological factors. Possible ways of minimizing its negative effects on the course of wound treatment will be discussed.

Key words: psychological stress, wound healing

Streszczenie: Skóra jest największym narządem ludzkiego organizmu, a jej integralność i zdolność do regeneracji są podstawą utrzymania homeostazy fizjologicznej. Ewentualne uszkodzenie tej bariery wymaga aktywacji złożonych kaskad, co prowadzi do gojenia tkanki i przywrócenia jej prawidłowej funkcji. Szereg czynników, w tym aspekty psychologiczne, stres, infekcje i choroby zasadnicze, takie jak cukrzyca lub choroba naczyń obwodowych, może zakłócać ten proces, a w konsekwencji prowadzić do upośledzenego, nadmiernego bądż przedłużonego gojenia. W niniejszym artykule omówiono wpływ stresu na proces gojenia się ran, leżące u jego podstaw mechanizmy biologiczne oraz wpływ czynników psychologicznych. Zaprezentowano ponadto możliwe sposoby minimalizowania negatywnego wpływu stresu na przebieg leczenia ran.

Słowa kluczowe: gojenie, stres psychologiczny