Reprocesowanie endoskopów elastycznych

Flexible endoscopes reprocessing

Katarzyna Domrzalska

ORCID: 0000-0001-7081-7807

Centralna Sterylizatornia,
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,
e-mail: domrzalskakasia@wp.pl

Wpłynęło: 03.08.2022

Zaakceptowano: 16.08.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022017

Forum Zakażeń 2022;13(5):187–190

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono sposób postępowania z endoskopem elastycznym po przeprowadzonym badaniu. Omówiono proces dekontaminacji endoskopu oraz czynniki wpływające na efektywność przygotowania do ponownego użycia. Opisano cele wyżej wymienionych procesów, a także zagrożenia, które mogą być przeszkodą dla uzyskania prawidłowego efektu przeprowadzonej dekontaminacji.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, endoskopy elastyczne, mycie, oczyszczanie, przechowywanie, sterylizacja

Abstract: The article outlines a flexible endoscope management procedure following the examination. Additionally, the process of endoscope reprocessing and the factors affecting the effectiveness of the preparation for reuse have been discussed. The objectives of the above-mentioned processes have been described, as well as the potential risk factors which may hinder a successful decontamination process.

Key words: cleaning, disinfection, flexible endoscopes, sterilization, storage, washing