Rola aplikacji mobilnych w branży medycznej

Virtual reality in the treatment of burn wounds

Kinga Spyrka1 | Jakub Brela1 | Karolina Bańkowska2

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X | 0000-0002-3592-6757

1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

Kinga Spyrka
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie,
tel.: (32) 7357433,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.05.2022

Zaakceptowano: 12.06.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022014

Forum Leczenia Ran 2022;3(3):111–117

Streszczenie: Istnieje wiele aplikacji do monitorowania stanu zdrowia osób chorych przewlekle, które są pomocne w terapii cukrzycy, chorób serca czy otyłości. Wpływ technologii na zdrowie pacjentów jest coraz większy ze względu na nacisk w stosowaniu samokontroli i monitorowania swojego stanu zdrowia. Stosowanie aplikacji wpływa na jakość leczenia, świadomość choroby oraz stałą interakcje między pacjentem a personelem medycznym. Technologia cyfrowa stała się szczególnie ważna w dobie globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2. W niniejszej pracy omówiono rolę aplikacji mobilnej, jako narzędzia do szkoleń medycznych, nauki, diagnostyki medycznej oraz mobilnej komunikacji.

Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, innowacje, technologie

Abstract: Numerous health monitoring applications are available nowadays for chronically ill patients, which are helpful in the management of diabetes, heart disease or obesity. Due to the contemporary emphasis on self-management and monitoring of one’s health, the impact of technology on patients’ health has been increasing. In fact, the use of applications affects the quality of treatment, disease awareness and the constant interactions between a patient and healthcare professionals. Digital technology has become particularly essential in the era of the global SARS-CoV-2 pandemic. This paper explores the role of the mobile application as a tool for medical training, learning, diagnosis of medical conditions and mobile communication.

Key words: innovation, mobile applications, technology