Statyczna reanimacja porażonego dolnego piętra twarzy – przegląd wybranych metod

Static reanimation of the lower facial paralysis – a review of the selected methods

Paulina Raczyńska1 | Ireneusz Łątkowski1 | Marta Handziak1 | Vladislav Lisovski1 | Łukasz Łątkowski1 | Karolina Brzuszkiewicz1 | Katarzyna Kott1 | Andrzej Mrożek2 | Piotr Drozdowski1

1 Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju
2 Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Paulina Raczyńska
Oddział Chirurgii Plastycznej, 
Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju,
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
e-mail: paulinee.au@gmail.com
ORCID: 0009-0009-7181-6983

Wpłynęło: 19.06.2023

Zaakceptowano: 09.07.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2023007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2023;11(2):51–55

Streszczenie: Nerw twarzowy, pełniący kluczową rolę w ekspresji emocji oraz w mowie, jest często dotknięty przez różne schorzenia, które mogą prowadzić do jego porażenia. Porażenie nerwu twarzowego wpływa znacząco na jakość życia pacjentów, ograniczając ich zdolność do wyrażania emocji, mówienia i spożywania pokarmów. Niniejsza praca skupia się na przedstawieniu metod badania nerwu twarzowego oraz metod leczenia statycznego porażeń dolnego piętra twarzy. Przedstawiono szczegółowe podejście do diagnozy, uwzględniające ocenę symetrii i ruchomości twarzy, testy funkcji ruchowych, czuciowych i autonomicznych. Ponadto dokonano przeglądu metod leczenia, w tym technik statycznych i dynamicznych, które mają na celu przywrócenie symetrii i funkcjonalności twarzy. Praca ta podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, a także istotę kompleksowej oceny w celu zapewnienia optymalnego planu leczenia.

Słowa kluczowe: leczenie porażenia twarzy, nerw twarzowy, porażenie nerwu twarzowego, statyczne metody leczenia porażenia twarzy

Abstract: The facial nerve, playing a crucial role in the expression of emotion and speech, is frequently affected by various disorders which may result in its paralysis. Facial nerve paralysis significantly affects patients’ quality of life, impairing their ability to express emotions, speak, and consume food. This paper focuses on presenting methods for examining the facial nerve, as well as methods involved in the static treatment of lower facial paralysis. It also presents a detailed approach to diagnosis, including the assessment of facial symmetry and mobility, tests of motor, sensory, and autonomic functions. Furthermore, it provides an overview of treatment methods, involving static and dynamic techniques aimed at restoring facial symmetry and function. Finally, this paper emphasizes the significance of an individualized approach to each patient, as well as the relevance of a comprehensive evaluation to ensure an optimal treatment plan.

Key words: facial nerve, facial nerve paralysis, facial paralysis treatment, static treatment