Treatment of an osteoid osteoma of the mandible with endodontic microsurgery and grafting with a biphasic calcium sulfate material: A case report

Zastosowanie mikrochirurgii endodontycznej i przeszczepu z użyciem dwufazowego siarczanu wapnia w leczeniu kostniaka kostnawego żuchwy: opis przypadku

Damian Dudek1 | Oliwia Warmusz2 | Maciej Jagielak3 | Edyta Reichman-Warmusz2

ORCID*: 0000-0002-6048-0216 | 0000-0001-9049-4224 | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0002-1061-807X

1 Artmedica Ambulatory Oral Surgery and Implantology, Toruń, Poland
2 Department of Histology and Cell Pathology in Zabrze,
School of Medicine with the Division of Dentistry, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
3 Klinika „Ortognatyka Jagielak”, Raszyn, Poland

Damian Dudek
NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń,
e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

 

Wpłynęło: 16.06.2022

Zaakceptowano: 03.07.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2022006

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2022;10(2):47–52

Abstract: A significant proportion of lesions of endodontic origin require treatment due to the diagnosis of odontogenic cysts and benign tumors in the maxilla and mandible. Osteomas represent common lesions, which are slow-growing and well-demarcated from the adjacent bone. Following endodontic microsurgery, osseous graft material was placed in the fill, as a Guided Tissue Regeneration procedure, in order to fill the defect and to accelerate bone regeneration. The presented case discusses the one-step treatment of a right-sided anterior mandibular osteoma following endodontic microsurgery, coupled with retrograde fill of the apex, followed by the application of Bond Apatite® material for the regeneration of the osseous defect associated with the lesion and the resulting surgery.

Key words: biphasic calcium sulfate, endodontic microsurgery, odontogenic cyst, osteoid osteoma

Streszczenie: Znaczny odsetek zmian pochodzenia zapalnego wymaga leczenia ze względu na rozpoznanie torbieli zębopochodnych oraz łagodnych guzów szczęk i żuchwy. Kostniaki są częstymi wolno rosnącymi zmianami, które z reguły są dobrze odgraniczone od otaczającej je kości. Po zabiegu mikrochirurgii endodontycznej umieszczono w ubytku cement regeneracyjny jako procedurę sterowanej regeneracji tkanek w celu wypełnienia ubytku i przyspieszenia regeneracji kości. Przypadek dotyczy jednoetapowego leczenia kostniaka przedniego odcinka żuchwy po stronie prawej z zastosowaniem mikrochirurgii endodontycznej z towarzyszącym wstecznym wypełnieniem kanału korzenia, a następnie zastosowania materiału Bond Apatite® w regeneracji ubytku kostnego związanego ze zmianą chorobową i wynikającej z tego operacji.

Słowa kluczowe: dwufazowy siarczan wapnia, kostniak kostnawy, mikrochirurgia endodontyczna, torbiel zębopochodna