Wpływ muzykoterapii na leczenie pacjenta oparzonego

The impact of music therapy on the treatment of a burn patient

Ewa Kłosińska | Kamil Alijew

ORCID*: 0009-0002-3221-1374 | 0009-0000-2817-6102

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Ewa Kłosińska
Studenckie Koło Naukowe,
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Armii Krajowej 13/15,
42-200 Częstochowa,
e-mail: e.klosinska@interia.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.09.2023

Zaakceptowano: 30.09.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023018

Forum Leczenia Ran 2023;4(3):69–72

Streszczenie: W ostatniej dekadzie badania wykazały korzystny wpływ muzykoterapii na skuteczność leczenia pacjentów z oparzeniami, niezależnie od ich wieku. Zarządzanie bólem stanowi podstawowy problem w terapii leczenia oparzeń. Istnieje bliski związek pomiędzy bólem fizjologicznym a psychicznym – podczas leczenia należy więc zadbać o oba aspekty. Zarządzanie bólem jest trudne m.in. ze względu na różną tolerancję pacjentów na ból. Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia. Doświadczony muzykoterapeuta potrafi dostosować protokoły, uwzględniając indywidualne uwarunkowania pacjenta, a także wykorzystać jego mocne strony, odpowiadając na potrzeby w sposób przyjemny i satysfakcjonujący. Przeprowadzono badania wykazujące pozytywny wpływ muzykoterapii na pacjentów z oparzeniami. Muzykoterapia, jako kojąca terapia wspomagająca, wraz z farmakologią mogą efektywnie obniżać poziom bólu i stresu, wprowadzając pacjenta w strefę komfortu. Niniejsza praca ma na celu syntezę oraz przegląd informacji wskazujących na pozytywny wpływ muzykoterapii w leczeniu pacjentów z oparzeniami.

Słowa kluczowe: ból, leczenie bólu, muzyka w leczeniu, muzykoterapia, oparzenia

Abstract: The studies conducted over the past decade have shown the beneficial impact of music therapy on the effectiveness of treating burn patients, regardless of age. Pain management is a fundamental challenge in burn treatment. Notably, there is a close relationship between physiological and psychological pain, therefore, it is vital to address both aspects during treatment. Pain management is challenging due to varying pain tolerance among patients, each requiring an individual approach. An experienced music therapist is able to tailor protocols, addressing the patient’s individual needs and leverage their strengths, accommodating those needs in a pleasant and satisfying manner. Several studies have been conducted which demonstrated the positive impact of music therapy on burn patients. Music therapy, as a soothing adjunctive therapy, combined with pharmacology, can effectively reduce pain and stress levels, bringing the patients into their comfort zones. This paper aims to synthesize and review information indicating the positive impact of music therapy in the treatment of burn patients.

Key words: burns, music in treatment, music therapy, pain, pain management