Wpływ pandemii COVID-19 na występowanie stresu u pielęgniarek pracujących w oddziałach zakaźnych

Impact of the COVID-19 pandemic on the incidence of stress in nurses working in infectious disease wards

Agnieszka Kloc

ORCID: 0009- 0003-1122- 9919

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
e-mail: agnieszka.kloc@op.pl

Wpłynęło: 20.08.2022

Zaakceptowano: 03.09.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2022001

Chirurgia plastyczna i oparzenia 2022;10(1):23–31

Streszczenie: W ostatnich latach społeczeństwo globalne stanęło w obliczu wyzwania, jakim jest walka z  „niewidzialnym wrogiem”. W okresie pandemii personel medyczny wykonywał swoją pracę w wyjątkowych i nieznanych warunkach. Jednocześnie obciążenie psychiczne, stres, lęk przed zakażeniem, różnorodność zdarzeń, poczucie bezradności – to tylko kilka elementów, z jakimi m.in. pielęgniarki musiały mierzyć się podczas wykonywania czynności bezpośrednio przy pacjencie zainfekowanym wirusem SARS-CoV-2. Celem niniejszej pracy było określenie, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na występowanie stresu u pielęgniarek pracujących w oddziałach zakaźnych.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, stres

Abstract: In recent years, the world society has faced the challenge of fighting the „invisible enemy”. During the pandemic, medical staff performed their duties under unique and previously unknown conditions. Simultaneously, nurses were confronted with elements such as psychological strain, stress, fear of infection, the variability of events, as well as a sense of helplessness when performing their tasks directly with patients infected with the SARS-CoV-2 virus. The aim of the study was to determine how the COVID-19 pandemic affected the incidence of stress in nurses working in infectious disease wards.

Key words: COVID-19, pandemic, stress