Wpływ warunków pracy na zdrowie pielęgniarek pracujących w oddziale zabiegowym

The influence of working conditions on the health of nurses working in surgical wards

Katarzyna Gajewska1 | Zofia Sienkiewicz2

1 Studentka niestacjonarnych studiów II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katarzyna Gajewska Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa, e-mail: katarzynagajewska1@onet.pl

Wpłynęło: 18.05.2018

Zaakceptowano: 29.05.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018007

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):9–17

Streszczenie: Wstęp Personel pielęgniarski podczas wykonywania swoich obowiązków jest narażony na szereg zagrożeń zawodowych. Stały kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenie psychospołeczne mogą być powodem wypadków w pracy, mieć negatywny wpływ na zdrowie oraz obniżać efektywność pracownika. Cel Celem pracy była diagnoza czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy i ich wpływu na stan zdrowia personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziale zabiegowym. Materiał i metody W badaniu przeprowadzonym w 2017 roku wzięło udział 200 pielęgniarek, w tym 100 pielęgniarek pracujących w oddziale zabiegowym i 100 w oddziale zachowawczym. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, składający się z trzech części. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Wyniki Badane grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku oraz doświadczenia zawodowego. Wykształcenie w obu grupach było zróżnicowane. Badane respondentki dokonały samooceny stanu zdrowia w wymiarze globalnym oraz w domenach szczegółowych, odnoszących się do: zdrowia fizycznego, stanu emocjonalnego oraz funkcjonowania społecznego. Analiza porównawcza z wykorzystaniem testu niezależności i testu U Manna-Whitney’a pozwoliła na wnikliwą ocenę. W podziale na kategorie oddziałów wyniki nie różniły się statystycznie. Wnioski Największy wpływ na zdrowie personelu pielęgniarskiego miały czynniki: biologiczne, chemiczne, fizyczne i psychiczne. Pielęgniarki zatrudnione w oddziałach zabiegowych były narażone na czynniki szkodliwe, co mogło mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu zdrowia.

Słowa kluczowe: czynniki szkodliwe, warunki pracy, zdrowie pielęgniarek

Abstract: Introduction As a result of their role, nursing staff is exposed to a number of occupational hazards. Being at risk to harming and dangerous factors as well as being under psycho-social pressure may lead to accidents at work, reduce the effectiveness of the employee, or negatively affect health. Aim The diagnosis of harmful factors which exist in the working environment, and their influence on health of nurses working in treatment wards. Material and methods 200 nurses (100 working in treatment wards and 100 working in internal medicine wards) participated in the research carried in 2017. The author’s questionnaire consisting of three parts was used. Participation in the research was voluntary and anonymous. Results The studied groups did not differ significantly in terms of age and professional experience. Both groups did vary in regard to education. The respondents self-assessed their health both on a global scale as well as in specific domains related to physical health, emotional state, and social functioning. Comparative analysis using an independence test and Mann-Whitney U test allowed a thorough assessment. The results were not statistically different regarding type of department. Conclusions Biological, chemical, physical, and psychological factors have the greatest influence on health of the nursing staff. Treatment ward staff is exposed to harmful factors which may have direct influence on the deterioration of health.

Key words: harmful factors, health of nurses, working conditions