Wszawica w szpitalach

Pediculosis in hospitals

Grzegorz Ziółkowski1, 2 | Iwona Pawłowska3 | Tomasz Bielecki3

1 Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
2 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Dorota Gregorowicz-Warpas Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna

Wpłynęło: 30.08.2016

Zaakceptowano: 15.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016049

Forum Zakażeń 2016;7(5):347–352

Streszczenie: Powszechne przekonanie – zgodnie z którym występowanie wszy związane jest z brudem, ubóstwem oraz brakiem przestrzegania podstawowych zasad higieny – spowodowało, że temat wszawicy jest tematem tabu nie tylko w Polsce. Fakty dowodzą jednoznacznie, że wszawica od zawsze występuje na całym świecie. Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji. Wszawica głowowa częściej występuje u dzieci niż u osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu się tej choroby sprzyjają duże skupiska ludzkie, a drogi transmisji są bardzo różnorodne. Wszawicą można zarazić się: w przedszkolach, szkołach, na koloniach oraz obozach dla dzieci i młodzieży. Miejscami, w których do zarażenia dochodzi najczęściej, są szkoły i przedszkola. Jednakże wszawicę coraz częściej obserwuje się także w szpitalach. Oczywiście nie jest to jednostka chorobowa, z powodu której pacjent musi zostać poddany hospitalizacji – najczęściej chory zgłasza się z nią do szpitala w trybie planowym lub nagłym.

Słowa kluczowe: wesz ludzka, wszawica w szpitalu

Abstract: A common belief that lice occurrence is connected with dirt, poverty and lack of basic hygienic rules has caused the subject of pediculosis as a taboo subject, not only in our country. The facts evidence unequivocally that pediculosis occurs in every part of the world. This problem affects all continents, climate zones and populations. Head pediculosis more often occurs among children than adults. People concentrations furthers spreading the infection and transmission ways are highly varied. Places where you can get pediculosis are kindergartens, schools, summer camps for children and teenagers. Most common places are schools and kindergartens. However, pediculosis problem is more often present in hospitals. For sure it is not a disease entity because of which a patient must be hospitalized but it accompanies patient who comes forward in planned or sudden mode.

Key words: body louse, pediculosis in hospital