Wykrywanie DNA herpeswirusa człowieka typu 6 i typu 7 w ślinie

Detection of human type 6 and type 7 herpesvirus dna in saliva

Agnieszka Trzcińska

ORCID: 0000-0002-6400-8031

Zakład Wirusologii,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
tel.: 22 54 21 230,
e-mail: atrzcinska@pzh.gov.pl

Wpłynęło: 12.10.2022

Zaakceptowano: 29.10.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022026

Forum zakażeń 2022;13(6):223–228

Streszczenie: Wstęp Skład śliny zmienia się w zależności od aktualnego stanu fizjologicznego organizmu, co daje wiele możliwości diagnostycznych. Diagnostyka wykorzystująca płyn z jamy ustnej stała się w ostatnich latach bardziej dostępna komercyjnie, a zainteresowanie nią związane jest ze względną łatwością użycia, niskim kosztem badania oraz nieinwazyjną formą pozyskania materiału klinicznego. Cel Niniejsza praca dotyczy znaczenia śliny jako materiału diagnostycznego. Materiał i metody W pracy zbadano obecność w ślinie osób zdrowych materiału genetycznego dwóch wirusów należących do rodziny Herpesvidae – HHV-6 i HHV- 7. Grupę badawczą stanowiły 24 rodziny posiadające co najmniej jedno dziecko. Próbki śliny (85) miały znany status pod kątem obecności DNA CMV oraz EBV. Wyniki i wnioski Ogółem obecność DNA HHV-6 wykryto w 68 próbkach śliny (80%), zaś DNA HHV-7 w 62 próbkach śliny (72,9%) badanych osób. Porównano obecność DNA badanych wirusów u dzieci i dorosłych oraz przeanalizowano obecność DNA wirusów pod kątem całych rodzin, a także skorelowano wyniki dla HHV-6 i 7 z występowaniem innych herpeswirusów w ślinie, porównując je z doniesieniami innych autorów.

Słowa kluczowe: diagnostyka, HHV-6, HHV-7, ślina

 Abstract: Introduction The composition of saliva changes depending on the current physiological state of the body, which gives many diagnostic possibilities. Oral fluid diagnostics has become more commercially available in recent years, and the interest in it is related to the relative ease of use, low cost of testing and a non-invasive form of obtaining clinical material. Aim This paper deals with the importance of saliva as a diagnostic material. Material and methods The study examined the presence of genetic material of two viruses (HHV-6 and HHV-7) belonging to the Herpesvidae family in the saliva of healthy persons. The research group consisted of 24 families with at least one child. The saliva samples (85) had a known status for the presence of CMV and EBV DNA. Results and conclusion In total, the presence of HHV-6 DNA was detected in 68 saliva samples (80%), and HHV-7 DNA in 62 saliva samples (72.9%) of the tested persons. The presence of DNA of the studied viruses in children and adults was compared, and the presence of DNA of viruses was analyzed in terms of entire families, as well as the results for HHV-6 and 7 were correlated with the presence of other herpesviruses in saliva, comparing with reports of other authors

Key words: diagnostics, HHV-6, HHV-7, saliva