Zakażenia w okulistyce powikłane biofilmem bakteryjnym

Infections in ophthalmology complicated by a bacterial biofilm

Monika Dzięgielewska1 | Marzenna Bartoszewicz2 | Adam Junka2

ORCID*: 0000-0002-4766-5785 | 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-7559-8903

1 Dzięgielewska Instytut Oka w Warszawie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Monika Dzięgielewska
Dzięgielewska Instytut Oka,
ul. Prymasa Augusta Hlonda 10c/u7,
02-972 Warszawa,
e-mail: monika@dziegielewska.eu

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.08.2022

Zaakceptowano: 06.09.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022020

Forum Zakażeń 2022;13(4):135–139

Streszczenie: Powszechną cechą drobnoustrojów jest zdolność do tworzenia biofilmów, czyli wielokomórkowych społeczności spojonych przez zewnątrzkomórkową macierz pełniącą również funkcję ochronną oraz odżywczą. Drobnoustroje w poszczególnych częściach biofilmu charakteryzują się zróżnicowaniem fizjologicznym, co skutkuje ich podniesioną tolerancją na antybiotyki i aktywność układu immunologicznego. Tworzenie się biofilmu nakłada ograniczenia na zastosowanie i konstrukcję szeroko rozumianych implantów używanych w okulistyce, takich jak soczewki wewnątrzgałkowe, soczewki kontaktowe, plomby, zatyczki oraz urządzenia do intubacji kanalików łzowych i implanty oczodołowe. Obecnie narasta liczba dowodów wskazujących na udział biofilmów w patogenezie zakażeń oka o różnej etiologii, dlatego opracowanie nowych strategii zapobiegających ich powstawaniu lub zwalczających już utworzony biofilm stało się istotną koniecznością kliniczną.

Słowa kluczowe: biofilm, infekcje oka, oko, pooperacyjne infekcje oka, soczewki kontaktowe, soczewki wewnątrzgałkowe

Abstract: A common feature of microorganisms is the ability to form biofilms, i.e. multicellular communities bonded together by an extracellular matrix which also performs a protective and nutritional function. Microorganisms in individual parts of the biofilm are characterized by physiological diversity, resulting in their increased tolerance to antibiotics and the immune system activity. Biofilm formation imposes limitations on the use and design of a wide range of ophthalmic implants, such as intraocular lenses, contact lenses, fillings, conjunctival plugs, tear intubation devices and orbital implants. Currently, there is an increasing amount of evidence emphasizing the involvement of biofilms in the pathogenesis of ocular infections of various etiologies, therefore, the development of new strategies to prevent their formation, or to combat the already formed biofilm, has become a significant clinical necessity.

Key words: biofilm, contact lenses, eye, intraocular lenses, ocular infections, postoperative ocular infections