Zaopatrywanie ubytków tkanek miękkich o różnej etiologii dolnej części podudzia, okolicy stawu skokowego i pięty płatem łydkowym – doświadczenia własne

Treatment of the defects of the soft tissues of lower part of the leg, ankle and heel of different etiology by a sural flap – own experience

Sergey Antonov | Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Sergey Antonov Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 15.02.2014

Zaakceptowano: 20.04.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):113–117

Streszczenie: Jedną ze względnie prostych i skutecznych metod pokrycia ubytków tkanek miękkich w dolnej części podudzia, okolicach stawu skokowego i pięty jest płat łydkowy. Płat ten jest oparty na naczyniach towarzyszących nerwowi łydkowemu, które łączą się z pęczkiem strzałkowym za pośrednictwem perforatorów w projekcji przegrody międzymięśniowej bocznej i może zawierać wszystkie warstwy, włącznie z tkanką mięśniową z mięśni dwubrzuścowych. Długa szypuła oraz możliwość całkowitej rotacji płata łydkowego (w razie preparowania jako płata śmigłowego) pozwalają w niektórych przypadkach na skuteczne zaopatrzenie ubytków tkanek w wymienionych okolicach.

Słowa kluczowe: płat łydkowy, ubytek tkanek podudzia

Abstract: One of the most simple and effective methods of treatment of the defects of the soft tissues of lower part of the leg, ankle and heel is a sural flap. This flap is based on the vessels concomitant to the sural nerve, which are interconnected with the help of perforants to a fibular vessel bundle in the septum intermuscular lateral of the leg and it can include all soft tissues including part of muscles digastricus. A long pedicle of the flap and possibility of its complete rotation in some cases allows to the effective replenishment of soft tissue defects in these areas.

Key words: sural flap, tissue defect of leg