Zastosowanie nici P(LA/CL) jako metody małoinwazjnej symetryzacji twarzy przy porażeniu nerwu twarzowego

The use of poly‐L‐lactic acid threads as a method of minimally invasive facial symmetrization in facial nerve palsy

Bożena Jendrysik

ORCID: 0009-0007-9148-2170

Centrum Medyczne Veno-Med,
ul. Sokoła 25, 42-700 Lubliniec,
e-mail: gobo1@onet.pl

 

Wpłynęło: 22.04.2023

Zaakceptowano: 02.05.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2023004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2023;11(2):57–63

Streszczenie: Nerw twarzowy jest VII nerwem czaszkowym o skomplikowanym przebiegu, przewodzącym włókna nerwowe: ruchowe, czuciowe, smakowe i przywspółczulne. Jego porażenie prowadzi do zaburzeń zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych i psychologicznych, dlatego wczesna i prawidłowa diagnostyka oraz właściwie przeprowadzone leczenie są kluczem do skutecznej remisji objawów choroby. Najczęstszym typem porażenia jest idiopatyczne porażenie nerwu twarzowego – porażenie Bella, po którym u większości pacjentów dochodzi do samoistnej remisji objawów. U części pacjentów dochodzi jednak do trwałego uszkodzenia nerwu lub powrotu jedynie części jego funkcji, co jest wskazaniem do zastosowania dodatkowych metod leczniczych, wśród których wyróżnia się zastosowanie m.in.: nici liftingujących, toksyny botulinowej, lipotransferu lub kwasu hialuronowego. Celem pracy jest przedstawienie obecnych doniesień literaturowych, a także doświadczeń własnych dotyczących zastosowania nici liftingujących jako metody małoinwazjnej symetryzacji twarzy przy porażeniu nerwu twarzowego.

Słowa kluczowe: asymetria twarzy, chirurgia, chirurgia minimalnie inwazyjna, nerw twarzowy, porażenie nerwu twarzowego

Abstract: The facial nerve is the 7th cranial nerve with a complex course, conducting motor, sensory, gustatory and parasympathetic fibers. The paralysis of the nerve results in functional, as well as aesthetic and psychological disorders, therefore, early and correct diagnosis and properly conducted treatment are crucial for effective remission of the disease symptoms. By far, idiopathic facial nerve palsy – Bell’s palsy, represents the most common type of paralysis, following which most patients experience spontaneous remission of symptoms. However, some patients develop permanent damage to the nerve, or only partial recovery of its function occurs, which constitutes an indication for additional therapeutic methods, including the use of lifting threads, botulinum toxin, lipotransfer, and hyaluronic acid. The aim of the study is to present current scientific literature reports, as well as the author’s own experience regarding the use of lifting threads as a method of minimally invasive facial symmetrization in facial nerve palsy.

Key words: facial asymmetry, facial nerve, facial palsy, minimal surgical procedure, surgery