Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych

Adverse events in the decontamination of medical devices

Dorota Kudzia-Karwowska

ORCID: 0000-0002-9786-7625

Centralna Sterylizatornia,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice,
e-mail: dkarwowska@interia.pl

Wpłynęło: 05.07.2022

Zaakceptowano: 18.07.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022015

Forum Zakażeń 2022;13(4):141–145

Streszczenie: Badania naukowe udowodniły, że najsłabszym ogniwem w wielu procesach jest czynnik ludzki. Również w procedurach reprocesowania teza ta znajduje potwierdzenie. Aby móc przeanalizować i zrozumieć przyczynę zdarzeń niepożądanych występujących w procesach dekontaminacji wyrobów medycznych, należy prześledzić wszystkie etapy reprocesowania. Na każdym z etapów istnieje ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego, które może przynieść negatywne skutki. Jednym z najbardziej niebezpiecznych efektów takiego zdarzenia jest przeniesienie zakażenia z pacjenta na pacjenta. Może również dojść do uszkodzenia wyrobu medycznego w wyniku zastosowania nieodpowiedniej metody mycia, dezynfekcji czy sterylizacji.

Słowa kluczowe: bariera sterylna, dekontaminacja, dezynfekcja, proces mycia, reprocesowanie, resterylizacja, wyrób medyczny

Abstract: Scientific research has demonstrated that the human factor represents the weakest link in virtually any process. This thesis is also confirmed in reprocessing procedures. In order to analyze and understand the cause of adverse events occurring in the process of decontaminating medical devices, it is vital to follow all stages of reprocessing. Furthermore, at any of these stages, a risk of an adverse event may occur which may result in potential negative consequences. In fact, one of the most dangerous outcomes of such an event is undoubtedly the transmission of infection from one patient to another. Additionally, damage to a medical device may also occur as a result of using an inappropriate method of cleaning, disinfecting or sterilizing.

Key words: cleaning, decontamination, disinfection, medical device, reprocessing, re-sterilization, sterile barrier