Ocena wyników leczenia zachowawczego i wczesnego wycięcia martwicy oparzeniowej na podstawie analizy śmiertelności u rozlegle oparzonych

Results evaluation of conser vative treatment and early burn necrosis excision based on analysis of mortality in extensively burned patients

Ryszard Spławski | Jerzy Strużyna | Andrzej Krajewski | Ryszard J. Mądry| Robert Jamont

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):71–78


 

Zastosowanie płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej – doświadczenia własne

Omental flap in reconstructive surgery – own experience

Michał Charytonowicz | Daria Charytonowicz | Jerzy Strużyna | Ryszard J. Mądry | Maciej Kuczyński | Sergey Antonov | Magdalena Bugaj | Tomasz Korzeniowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):79–83


 

Zespół cieśni śródbrzusznej jako powikłanie w leczeniu wstrząsu oparzeniowego – definicja, zapobieganie, leczenie

Abdominal compartment syndrome as a complication of the burn shock treatment – definition, prevention, treatment

Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski | Magdalena Bugaj | Maciej Kuczyński | Anna Chrapusta | Andrzej Krajewski | Michał Charytonowicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):85–90


 

Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń

The use of Lucilia sericata maggots in burns

Magdalena Bugaj | Jerzy Strużyna | Ryszard J. Mądry | Tomasz Korzeniowski | Sergey Antonov

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):91–96


 

Rozszczep podniebienia

Cleft palate

Margareta Budner | Jerzy Strużyna

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):97–104


 

Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności – opis przypadku

Reconstruction of soft tissue defect with latissimus dorsi muscle flap after deep burn of shoulder girdle with the exposing of bone structures in malnourished patients with impaired immunity – a case report

Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski | Magdalena Bugaj | Maciej Kuczyński | Anna Chrapusta | Andrzej Krajewski | Michał Charytonowicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):105–111


 

Zaopatrywanie ubytków tkanek miękkich o różnej etiologii dolnej części podudzia, okolicy stawu skokowego i pięty płatem łydkowym – doświadczenia własne

Treatment of the defects of the soft tissues of lower part of the leg, ankle and heel of different etiology by a sural flap – own experience

Sergey Antonov | Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):113–117