Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Celami Towarzystwa są: rozwijanie i propagowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykorzystywanie i wprowadzanie w praktyce swych zdobyczy nauki, a także reprezentowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w kraju i zagranicą.

Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem społecznej aktywności PTL jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez Członków Korespondentów utrzymywany jest kontakt z polskimi lekarzami na całym świecie. Celem towarzystwa jest dążenie, by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie towarzystwo organizuje kilkadziesiąt spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym. PTL dąży do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny; między innymi ułatwia lekarzom kontakt z wysokiej rangi specjalistami.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest profesjonalnym stowarzyszeniem naukowym, mającym na celu rozwój praktyki pielęgniarskiej w oparciu o dowody naukowe oraz zapewnienie najwyższych standardów opieki zdrowotnej i dostępności do świadczeń pielęgniarskich dla polskiego społeczeństwa. Cele towarzystwa realizowane są poprzez działania w zakresie rozwoju podstaw badawczych dla profesji, rozwój standardów kształcenia, legislacji i praktyki zawodowej pielęgniarek oraz rozwijanie szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz rozwoju zawodu pielęgniarki.

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej

W 2003 roku we Wrocławiu zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna prowadząca do integracji mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi. Towarzystwo dąży do jak najlepszego przygotowania polskich laboratoriów diagnostyki medycznej do nowych warunków. Stowarzyszenie zorganizowało już kilka krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wiele szkoleń na tematy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń, tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje, systemami jakości w diagnostyce medycznej i innymi niezwykle aktualnymi zagadnieniami z mikrobiologii klinicznej.

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

Powstało po to, by integrować działania różnych środowisk na rzecz rozwoju podologii i podiatrii w Polsce. Jednym z głównych celów działania Towarzystwa jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do rejestracji zawodu podologa w Polsce, oraz powołanie i/lub rejestracja specjalizacji podiatrycznej dla lekarzy i pielęgniarek. W ramach działań Towarzystwo pragnie również doprowadzić do ustanowienia poradni specjalistycznej leczenia stopy cukrzycowej.

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne kładzie nacisk na rozwijaniu świadomości społecznej dotyczącej podologii i podiatrii oraz wspiera rozwój naukowy i zawodowy środowisk związanych z podologią i podiatrią.