Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej

W 2003 roku we Wrocławiu zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna prowadząca do integracji mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi. Towarzystwo dąży do jak najlepszego przygotowania polskich laboratoriów diagnostyki medycznej do nowych warunków. Stowarzyszenie zorganizowało już kilka krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wiele szkoleń na tematy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń, tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje, systemami jakości w diagnostyce medycznej i innymi niezwykle aktualnymi zagadnieniami z mikrobiologii klinicznej.

Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę

Stowarzyszenie zostało założone 15 stycznia 2005 roku we Wrocławiu. Główne cele Stowarzyszenia to: podwyższanie świadomości, zrozumienia oraz wiedzy pracowników opieki zdrowotnej, administracji państwowej, przedstawicieli nauki i przemysłu oraz opinii publicznej w zakresie zagrożenia zdrowotnego związanego z sepsą, a także odejmowanie działań zmierzających do interdyscyplinarnej integracji współpracy naukowej i medycznej w zakresie badania i leczenia sepsy.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. Głównymi celami Towarzystwa są m.in.: upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie, służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy POZ ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych, inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udział w opracowywaniu programów szkolenia i przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Stowarzyszenie zostało założone w 1998 r. Od tamtej pory podejmuje działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, określa standardy kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego, inicjuje i promuje skuteczne rozwiązania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, integruje środowisko pielęgniarek epidemiologicznych oraz reprezentuje ich interesy.
Swoje cele PSPE realizuje poprzez: organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów oraz innych form służących uzupełnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń, w związku z pełnieniem funkcji pielęgniarki epidemiologicznej w szpitalu, opracowywanie procedur i standardów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz innych zagadnień związanych z zapewnieniem jakości w szpitalu, opiniowanie w zakresie wdrażanych rozwiązań organizacyjnych oraz technologii i produktów stosowanych w szpitalu, współudział w prowadzeniu badań naukowych obejmujących zagadnienia higieny i epidemiologii, prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych, opracowanie i opiniowanie programów szkoleń w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych, opracowanie i wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji w zakresie higieny szpitalnej oraz epidemiologii oraz współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych zadaniach statutowych.

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. Rany przewlekłe najczęściej są u chorego powodem cierpienia fizycznego i psychicznego. W istotny sposób wpływają na ogólny stan, prowadząc do poważnych powikłań – w zaawansowanych stadiach są przyczyną zakażeń ogólnoustrojowych, skutkują też trwałym inwalidztwem i śmiercią. Stąd też głównymi i realizowanymi od kilku lat zadaniami Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran są m.in: rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego leczenia ran, działalność wydawnicza w zakresie popularyzacji nowoczesnego leczenia ran, współpraca z organami władzy administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami działającymi na rzecz praw pacjentów, a także organizowanie dyskusji, konferencji, warsztatów, szkoleń, sympozjów dla lekarzy i pielęgniarek.

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

Celem Stowarzyszenia są: działanie na rzecz rozwoju i integracji zawodowej pracowników sterylizatorni i dezynfektorni medycznych, działanie na rzecz standaryzacji nieprzemysłowych technologii sterylizacji wyrobów medycznych, unifikacja standardów kształcenia wszystkich pracowników sterylizatorni i dezynfektorni medycznych, współpraca z instytucjami i organizacjami, których działalność jest związana z szeroko pojętą higieną w obrębie zakładów opieki zdrowotnej, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Celami Towarzystwa są: upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i epidemiologii, tworzenie programów dotyczących profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych, podnoszenie poziomu naukowego i zawodowego lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów, szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie interesów lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów, będących członkami Towarzystwa, współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu działania – krajowymi i zagranicznymi.

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS jest organizacją skupiającą lekarzy, diagnostów, pracowników naukowych i inne osoby zainteresowane problematyką zakażeń HIV i AIDS. Zostało powołane w 1993 roku w Bydgoszczy. Do zadań Towarzystwa należy: organizacja posiedzeń i zjazdów  naukowych, prowadzenie kursów i wykładów, ogłaszanie konkursów na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu swej działalności oraz przyznawanie nagród za te prace, podejmowanie innych prac zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy o HIV i AIDS, współdziałanie w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Organizacja pozarządowa „non-profit”, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1997 roku.
Aktualnie przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, konsultant szpitali w zakresie epidemiologii szpitalnej i kontroli zakażeń szpitalnych, od 2011 r. prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń; autor lub współautor ponad 260 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych w dziedzinie: immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych.
Przez pierwsze sześć lat przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia była jedna z jego założycielek, mgr Henryka Matysiak, wówczas pełniąca funkcję zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. W ramach działalności w Stowarzyszeniu była współinicjatorką i współautorką poradnika fachowego dla placówek medycznych „Higiena w placówkach opieki medycznej”, wydawanego do chwili obecnej. Obecnie pełni zaszczytną funkcje Członka Honorowego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, a na wniosek Przewodniczącego SHL w 2011 r. została uhonorowana przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony w ochronie zdrowia”.