Instrukcje dla Autorów ––

PRZESYŁANIE MANUSKRYPTU
Pracę należy przesłać do Redakcji w wersji elektronicznej (dotyczy to również tabel, rycin i fotografii). Manuskrypt powinien być opatrzony listem przewodnim, zawierającym pełne imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail korespondującego Autora, a także oświadczenie o zaakceptowaniu manuskryptu przez wszystkich Autorów. Powyższe materiały należy przesłać na adres:

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU
Tekst pracy wraz z tabelami zamieszczonymi na końcu manuskryptu powinien być przygotowany w jednym zbiorczym pliku tekstowym. Ryciny i fotografie powinny być załączone w oddzielnych plikach graficznych. Tekst powinien być drukowany jednostronnie, z podwójnym odstępem między liniami, z marginesami szerokości 2,5 cm. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane.

Manuskrypt powinien zawierać następujące części w niżej podanej kolejności:

Strona tytułowa

Redakcja, Rada Naukowa i Wydawca dokładają wszelkich starań, by przedstawiane w czasopiśmie informacje i opinie były rzetelne i prawdziwe. Jednakże za treść publikowanych informacji zawartych w artykułach i przekazach reklamowych odpowiada Autor i odpowiednio firma marketingowa.
Przedstawione informacje, decyzje diagnostyczne i lecznicze nie mogą stanowić jedynej podstawy w podejmowaniu decyzji klinicznych, lecz stanowią przykładowe opracowanie konkretnych przypadków klinicznych. Osoba podejmująca te decyzje winna oprzeć się na własnym przygotowaniu medycznym. Autorzy i Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za te decyzje. Zalecane jest, by dawki leków, zastosowanie wyrobów medycznych bądź sprzętu, były stosowane zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w ulotce produktu, obowiązującymi w kraju danego Czytelnika.

Streszczenie i słowa kluczowe

Streszczenie musi być wyczerpujące i w pełni odzwierciedlać strukturę manuskryptu. Należy także załączyć nie więcej niż sześć (6) słów kluczowych, zgodnych z terminologią MeSH (Medical Subject Headings), ułożonych w porządku alfabetycznym. Manuskrypt musi zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe również w języku angielskim.

Treść

W artykułach oryginalnych obowiązuje następujący układ tekstu: Wstęp/Introduction (w którym należy opisać tło merytoryczne badania i jego cel), Materiał i metody/Material and methods (należy wskazać dobór metody statystycznej), Wyniki/Results, Dyskusja/Discussion, Wnioski/Conclusions (odzwierciedlające cel pracy, ściśle oparte o uzyskane w pracy wyniki i przeprowadzoną dyskusję). Dla lepszej czytelności i zrozumienia prezentowanego materiału Redakcja zaleca, by wyniki i charakterystyka materiału zostały przedstawione w tabelach. W innych niż prace oryginalne kategoriach należy zachować logiczny układ tekstu. Słowa w języku łacińskim należy wyróżnić w tekście kursywą. Wskazane jest również, by w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy statystyka przy opracowywaniu danych.

Piśmiennictwo

Cytowana bibliografia naukowa musi być uporządkowana w układzie alfabetycznym i kolejno ponumerowana. Wszystkie jej pozycje muszą wystąpić w tekście w postaci podania numeru z listy piśmiennictwa, umieszczonego w nawiasie kwadratowym. Należy dokonać wyboru tylko niezbędnych pozycji piśmiennictwa, unikając cytowania podręczników i streszczeń zjazdowych. Obok najnowszych prac światowych powinny znaleźć się znaczące doniesienia polskie. Dane „niepublikowane” i „informacje ustne” nie należą do spisu piśmiennictwa, mogą natomiast być przytoczone w tekście. Należy również unikać cytowania abstraktów i przeglądów. Należy sprawdzić zgodność danych cytowanej bibliografii z oryginalnym źródłem.

Artykuły w czasopismach:

Tytuł czasopisma powinien być podany w skrócie, jaki obowiązuje w Index Medicus. Jeżeli praca ma więcej niż sześciu (6) Autorów, należy wyszczegól­nić pierwszych trzech i zakończyć listę nazwisk skrótem „et al.”  Skróty tytułów czasopism należy pisać bez kropek. Po podaniu roku wydania piszemy średnik; tomu – dwukropek; zakresu stron – kropkę. Po numerze tomu w nawiasie okrągłym podajemy numer zeszytu. Przykłady przedstawiania danych w spisie piśmiennictwa, wraz z obowiązującą interpunkcją, podano poniżej:

Nagai Y, Toma T, Moromizato H et al. Persistence of human papillomavirus infection as a predictor for recurrence in carcinoma of the cervix after radiotherapy. Am J Obstet Gynecol 2004;191(6):1907–1913.

Książki: Cytując pełne pozycje książkowe, należy uwzględnić nazwiska i inicjały Autorów, tytuł, numer wydania, Wydawcę i miasto oraz rok wydania, na przykład:

Koren G, Lishner M, Santiago S. The Motherisk guide to cancer in pregnancy and lactation. 2nd edn. Motherisk Program, Toronto, 2005.

Rozdziały książek: Rozdział cytowanej książki należy opisać według następującej kolejności: nazwiska i inicjały Autorów, tytuł rozdziału, nazwiska i inicjały Redaktorów, tytuł książki, nr wydania/tom (jeśli to możliwe), miasto i numerację stron według poniższego wzoru: Clark GM. Prognostic and predictive factors. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M et al. (eds). Diseases of the Breast. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996, pp. 461–485. Książka wydana przez instytucję: Institute of Medicine. Looking at the future of the Medicaid program. Institute of Medicine, Washington, 1992. Publikacje w materiałach zjazdowych: Materiały z konferencji lub streszczenia należy umieścić w liście bibliografii według wzoru: Bengtsson S, Solheim B. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 6–10 September 1992, Geneva, Switzerland; North-Holland, Amsterdam, 1992, pp. 1561– 1565. Artykuł opublikowany wyłącznie w formie elektronicznej: Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (online) 1995 Jan-Mar [download: 15.04.2001]; http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm TABELE Nie powinny być zbyt obszerne i zawierać zbyt wielu zbędnych danych. Zawarte dane w zwięzłej formie powinny stanowić uzupełnienie, nie powtórzenie działu „Wyniki”.  Tabele należy umieścić na oddzielnej stronie, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i w nagłówku opatrzyć krótkim tytułem. Wszystkie tabele muszą być zacytowane w tekście. Wyjaśnienia, w tym tłumaczenia niestandardowych skrótów, należy umieścić w przypisach pod tabelą. Jeżeli prezentowane dane pochodzą z innego źródła opublikowanego lub danych nieopublikowanych, wymagana jest adekwatna zgoda na publikację i podanie pełnego źródła cytowania. Tabele powinny być umieszczone na końcu manuskryptu, w pliku zawierającym cały tekst pracy. RYCINY Wszystkie ryciny muszą posiadać odwołanie w tekście. Zgłoszone ryciny winny być dostarczone w wersji elektronicznej i ponumerowane wg numeru cytowania w tekście. Każda w oddzielnym pliku. Ryciny zgłoszone w wersji elektronicznej powinny posiadać wysoką rozdzielczość. Wskazane formaty to: .tif, .eps, .png, .jpg. Ryciny złej jakości zostaną odrzucone. Wszelkie zamieszczone na fotografii symbole i oznaczenia muszą odpowiednio odcinać się od tła i mieć taką wielkość, aby były czytelne po zmniejszeniu do rozmiaru, w jakim zostaną wydrukowane. Podpisy do rycin powinny być umieszczone na końcu manuskryptu, pod tabelami. SKRÓTY, SYMBOLE I JEDNOSTKI MIARY Standardowe instrukcje dotyczące stosowania skrótów i jednostek zawarte są w Council of Biology Editors Style Manual: A Guide for Authors, Editors and Publishers in the Biological Sciences (5th edn, Bethesda, MD, Council of Biology Editors, 1983). Wszystkie pomiary ilościowe, hematologiczne i chemiczne powinny być podane w jednostkach systemu metrycznego według Międzynarodowego Systemu Miar SI (np. metr, litr, kilogram, etc.) lub w systemie dziesiętnym (np. decymetry). Temperaturę należy podawać w stopniach Celsjusza, a ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Pełna wersja terminu, dla którego używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście.