Procedura redakcyjna ––

Redakcja przestrzega procedur redakcyjnych zgodnych z wytycznymi MNiSzW.

Półrocznik „European Journal of Infusion Nursing” to recenzowane interdyscyplinarne czasopismo medyczne, które publikuje artykuły przygotowane na zaproszenie redakcji, prace oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, artykuły przeglądowe i poglądowe, listy do redakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i notatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspomnienia, recenzje książek, sprawozdania z kongresów, zjazdów i konferencji, komentarze do publikowanych prac, komunikaty, streszczenia z piśmiennictwa światowego oraz inne doniesienia uznane przez Redakcję za cenne merytorycznie.

Wersję pierwotną (referencyjną) czasopisma „European Journal of Infusion Nursing” stanowi forma elektroniczna.

 

Copyright: © Evereth Publishing Sp. z o.o. Czasopismo publikowane w systemie Open Access. Wszystkie artykuły objęte są licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja umożliwia rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo, jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
Uwagi ogólne

Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editors (patrz N Eng J Med 1997;336:309–315). Wszystkie prace są publikowane w języku polskim. Jednakże w niektórych przypadkach Redakcja i Wydawca dopuszczają możliwość publikacji w języku angielskim. Praca powinna być napisana zwięźle, bez zarzutu pod względem stylistycznym, z uwzględnieniem poprawnego nazewnictwa. Poprawki redakcyjne uzgadniane są z Autorami jedynie wtedy, gdy dotyczą zagadnień merytorycznych; w pozostałych przypadkach dokonywane są bez porozumienia.
Autorzy w liście przewodnim zobowiązani są złożyć oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana i że nie została skierowana jednocześnie do innej redakcji. Redakcja przyjmuje do druku tylko te prace, które zostaną uznane przez recenzentów jako zgodne pod względem tematyki oraz wnoszące istotny wkład do postępu w nauce i w aspekcie klinicznym.
Podpisy Autorów na stronie tytułowej są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:
•    złożona praca jest dziełem wszystkich wymienionych w pracy Autorów;
•    wyniki badań nie zostały przedtem opublikowane lub złożone do druku w innym czasopiśmie;
•    wszyscy Autorzy wymienieni na stronie tytułowej wyrazili zgodę na złożenie tej pracy do „Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”.
Nie jest konieczne dołączanie pisemnej zgody kierowników placówek na publikację. Redakcja uznaje, że takie uzgodnienie miało miejsce pomiędzy Autorami i kierownikami jednostek, w których praca powstała. Autorzy otrzymują potwierdzenie przyjęcia pracy do oceny. Artykuły oceniane są przez recenzentów, a także, w razie zaistnienia potrzeby, również przez konsultanta do spraw statystyki.

Konwencje etyczne

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i bezwzględnie wymaga od Autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.
W przypadku doświadczeń na zwierzętach wymogiem jest przestrzeganie międzynarodowych zasad i wytycznych w zakresie udziału zwierząt w badaniach i edukacji, wydanych przez Komisję ds. Badań na Zwierzętach przy Nowojorskiej Akademii Nauk. Wymagana jest również zgoda komisji bioetycznej właściwej dla głównego Autora pracy na prowadzenie badań na ludziach lub zwierzętach. Zalecane jest dołączenie kopii powyższego dokumentu do złożonej do publikacji pracy.

Poufność informacji o pacjencie

Redakcja nie dopuszcza manipulacji i nanoszenia zmian w danych pacjenta, które miałyby na celu ochronę jego tożsamości. Autorzy bezwzględnie powinni strzec prywatności pacjenta, publikować wyłącznie dane o znaczeniu naukowym i nie ujawniać żadnych informacji mogących w jakikolwiek sposób pomóc w jego identyfikacji personalnej (np. nr historii choroby, inicjały imienia i nazwiska, fotografia wizerunku twarzy, zdjęcia wyników, na których umieszczone są dane personalne pacjenta etc.). W przypadku, gdy w pracy zawarte są dane umożliwiające w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości pacjenta, Autorzy muszą posiadać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników. Informacje dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego oraz wyznania religijnego opisanego chorego mogą być dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy taka informacja jest istotna pod względem naukowym, wpływa na przebieg leczenia bądź choroby.

Oświadczenie autorów

Redakcja i Wydawca przestrzegają wszelkich procedur zabezpieczających oryginalność prac naukowych. Bezwzględnym wymogiem przyjęcia pracy do procesu redakcyjnego jest złożenie Oświadczenia Autorów, które należy przesłać wraz ze zgłoszonym do publikacji manuskryptem. Brak powyższego dokumentu, podpisanego przez wszystkich Autorów i przesłanego na adres Redakcji w oryginale, jednoznacznie dyskwalifikuje przyjęcie pracy.
Oświadczenie ma następujące brzmienie:
Niniejszym zgodnie oświadczamy, że jesteśmy Autorami powyższej pracy i solidarnie składamy deklarację, iż praca ta spełnia wszelkie wymogi formalne i etyczne, przewidziane w pracach o charakterze naukowym. A mianowicie praca:

  1. nie została zgłoszona do publikacji oraz nigdy nie została opublikowana w innym czasopiśmie, książce, opracowaniu (w jakiejkolwiek formie: drukiem, elektronicznie – w postaci e-booka bądź jako element treści w zasobie internetowym);
  2. jest poddana procesowi recenzyjnemu w innej Redakcji;
  3. została wykonana zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, w szczególności z Helsińską Konwencją Praw Człowieka;
  4. została wykonana z należytą troską o poszanowanie praw pacjentów i praw zwierząt doświadczalnych (zgoda komisji etycznej na przeprowadzenie badań, poszanowanie i ochrona prywatności pacjenta);
  5. została przeprowadzona i zrealizowana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich wymienionych w niej autorów. Poszczególny wkład i udział jest następujący:
    Autor: [  ] projekt badania, [  ] zebranie danych/materiału, [  ] dobór metody badań, [  ] dobór i wykonanie analizy statystycznej, [  ] zebranie i opracowanie wyników, [  ] przygotowanie manuskryptu pracy, [  ] dobór i opracowanie bibliografii, [  ] udział w pozyskaniu finansowania;
  6. została wykonana zgodnie z najlepszą wiedzą Autorów oraz z zachowaniem należytej staranności w zebraniu, opracowaniu i analizie statystycznej zgromadzonych danych;
  7. nie narusza żadnych praw, w tym praw do patentów, praw autorskich i praw pokrewnych, mających zastosowanie w przepisach prawa cywilnego, a jeśli jest inaczej, ciężar odpowiedzialności za te naruszenia solidarnie spoczywa na wszystkich Autorach;
  8. została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy Autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a jeśli takie miały miejsce (np. współpraca z instytucjami komercyjnymi w zakresie finansowania), oświadczenie takie zostało zamieszczone w pracy w sposób widoczny i jednoznaczny.

Niniejsze oświadczenie składamy w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z zaświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiemy, że Redakcja i Wydawca rezerwują sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmujemy do wiadomości, że o takim naruszeniu Redakcja i Wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonych Autorów, wszelkie stowarzyszenia naukowe oraz inne podmioty związane z działalnością naukową Autorów, ze wskazaniem przedmiotu i zakresu naruszenia. Oświadczamy również, że wszyscy Autorzy zapoznali się z niniejszą pracą i zgadzają się z jej treścią. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do zgłoszonej pracy.

Ghostwriting oraz Guest autorship – Honorary autorship

Redakcja i Wydawca za cel nadrzędny stawiają sobie, by prezentowane na łamach czasopisma prace zawierały jawną deklarację przejrzystości, informację o potencjalnym konflikcie interesów oraz oświadczenie Autorów zawierające wyraźne i czytelne wskazanie zakresu i formy udziału poszczególnych Autorów w procesie realizacji pracy. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich przejawów nierzetelności naukowej. Jednym z nich są przypadki „ghost writing” (pominięcie w autorstwie bądź w podziękowaniach osoby/instytucji, która wniosła swój wkład / przyczyniła się do powstania pracy) oraz „guest authorship – honorary authorship” (czyli współautorstwo osoby, której udział w pracy jest znikomy, bądź żaden).

Redakcja rezerwuje sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, a także zastrzega sobie prawo demaskowania takich praktyk, zawiadomienia na piśmie przełożonych Autorów, wszelkich stowarzyszeń naukowych oraz innych podmiotów związanych z działalnością naukową i zawodową Autorów, ze wskazaniem przedmiotu i zakresu naruszenia.

Deklaracja przejrzystości, podziękowania

W stopce na końcu pracy należy również wskazać podziękowania dla osób lub instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy, lecz nie spełniają parametrów współautorstwa. W tym miejscu należy bezwzględnie wskazać źródła wsparcia materialnego w postaci grantów i dotacji, subwencji, zgody komisji bioetycznej na przeprowadzenie badań, sprzętu, leków itp., jeżeli takie miały miejsce.

Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu, Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych, jeżeli takie istnieją, pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest zaprezentowany w nadesłanej pracy bądź też firmą z nią konkurującą. Informacje te Redakcja traktuje jako poufne i nie mają one żadnego wpływu na jej ocenę merytoryczną. Brzmienie informacji dotyczące źródeł finansowania zostanie przed publikacją szczegółowo uzgodnione na linii Redakcja–Autor oraz, jeśli Redakcja nie odstąpi od jej publikacji, zamieszczone na końcu pracy przed spisem piśmiennictwa.
Regulamin czasopisma wymaga, aby Recenzenci i członkowie ścisłej Redakcji ujawnili w piśmie do Redaktora Naczelnego istnienie jakichkolwiek związków, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów wobec Autora pracy. Pismo winno zawierać ujawnienie umów z firmą komercyjną związaną z produktem medycznym, który widnieje w zgłoszonej pracy.

Procedura recenzowania i przyjmowania prac

Redakcja przestrzega zasad recenzowania prac nadsyłanych do „European Journal of Infusion Nursing” zgodnie z wytycznymi Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals ICMJE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Otrzymane prace zostają poddane wstępnej kwalifikacji, która ma za zadanie stwierdzić, czy dana praca mieści się w obszarze problematyki czasopisma. W przypadku uznania pracy za niewłaściwą do publikacji na łamach „European Journal of Infusion Nursing”, główny Autor pracy zostaje o tym powiadomiony w trybie natychmiastowym, bez wszczęcia procesu recenzyjnego.
Do oceny każdej wstępnie zakwalifikowanej pracy Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki, gdzie ma siedzibę Redakcja oraz z innej, niż ta, z której wywodzą się Autorzy pracy. W przypadku zgłoszenia pracy w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.
W przypadku dwóch ocen pozytywnych, praca zostaje zakwalifikowana do publikacji, a w przypadku uzyskania sprzecznych recenzji, Redaktor Naczelny powołuje trzeciego recenzenta, którego ocena i uwagi są rozstrzygające.
W procesie recenzyjnym Redakcja przestrzega bezwzględnej zasady „double-blind review process”, restrykcyjnie strzeże anonimowości Recenzentów i Autorów.
Recenzja musi posiadać pisemną formę i jednoznacznie zawierać wniosek o dopuszczeniu bądź odrzuceniu pracy.
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu pracy do publikacji ma miejsce pod warunkiem dokonania korekty Autora zgodnie z wytycznymi zawartymi w recenzji. W niektórych przypadkach Redakcja może odmówić publikacji, bez podania uzasadnienia podjętej decyzji.

Recenzenci czasopisma

Recenzentami czasopisma „European Journal of Infusion Nursing” są specjaliści z różnych dziedzin medycyny, gwarantujący wszechstronność oceny, adekwatnie do tematyki danej pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku otrzymania przez Redakcję pracy z obszaru nie mieszczącego się w dziedzinach, w których specjalizuje się czasopismo, a jest dziedziną pokrewną, Redaktor Naczelny powołuje także recenzentów spoza listy.

Recenzenci, oceniając pracę mogą: przyjąć ją bez poprawek, przyjąć po uwzględnieniu niewielkich uwag, po uwzględnieniu przez Autora znacznych zmian skierować do ponownej recenzji, odrzucić.
Po uzyskaniu dwóch zgodnych pisemnych recenzji Redaktor Naczelny przygotowuje na ich podstawie jedną recenzję zbiorczą i przekazuje ją Autorowi celem ustosunkowania się do zawartych uwag.

Zezwolenia

Materiały (zarówno drukowane, jak również elektroniczne) zapożyczone ze źródeł objętych prawami autorskimi i prawami pokrewnymi powinny zostać nadesłane wraz z pisemnym zezwoleniem właściciela praw autorskich (Autora lub Wydawcy) na ich reprodukcję. Bez takiego zezwolenia materiały źródłowe nie zostaną opublikowane.
Odnośnie prac, które są jeszcze w druku, należy uzyskać zgodę na piśmie od głównego Autora pracy. Zgodę należy uzyskać również od osoby, która udostępniła dane niepublikowane lub informacje ustne wykorzystywane w artykule.

Przekazanie praw autorskich

Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji Autor zobowiązany jest przez Wydawcę do wykonania ostatecznej korekty autorskiej w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania (poprawki nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione) oraz podpisania oświadczenia o przekazaniu praw do publikacji, co jest niezbędnym warunkiem opublikowania zgłoszonej pracy.
Tym samym Autor oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa Autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych polach eksploatacji na Wydawcę. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana (także jako tłumaczenie) bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Od momentu akceptacji pracy do druku w „European Journal of Infusion Nursing” informacji w niej zawartych nie wolno ujawnić w prasie aż do czasu ukazania się numeru czasopisma, w którym ma miejsce publikacja pracy.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja, Rada Naukowa i Wydawca dokładają wszelkich starań, by przedstawiane w czasopiśmie informacje i opinie były rzetelne i prawdziwe. Jednakże za treść publikowanych informacji zawartych w artykułach i przekazach reklamowych odpowiada Autor i odpowiednio firma marketingowa.
Przedstawione informacje, decyzje diagnostyczne i lecznicze nie mogą stanowić jedynej podstawy w podejmowaniu decyzji klinicznych, lecz stanowią przykładowe opracowanie konkretnych przypadków klinicznych. Osoba podejmująca te decyzje winna oprzeć się na własnym przygotowaniu medycznym. Autorzy i Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za te decyzje. Zalecane jest, by dawki leków, zastosowanie wyrobów medycznych bądź sprzętu, były stosowane zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w ulotce produktu, obowiązującymi w kraju danego Czytelnika.