Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Pielęgniarstwo jest wpisane w walkę o pacjenta w stanie zagrożenia życia. Jest ono samodzielnym, autonomicznym zawodem – jednak ściśle współpracującym ze wszystkim podmiotami i ogniwami systemu. Na naszych oczach, jak w filmie oglądanym w przyspieszonym tempie zachodzą zmiany nie obserwowane nigdy wcześniej. Pielęgniarki studiują, piszą prace i uzyskują tytuły naukowe, kończą kolejne specjalizacje. Dostępność wiedzy, współpraca z bliźniaczymi towarzystwami zagranicznymi, wreszcie własne doświadczenia z pracy w innych krajach to czynniki tworzące nową grupę opartą na samoświadomości, wiedzy i doświadczeniu. Te nowe zjawiska wymagają wyraźnej odpowiedzi. Bardzo dużo elementów uległo zmianie, są wśród nich sprawy pozytywne jak i negatywne; znamy je wszyscy, ale najważniejsze jest to, że dużo jeszcze przed nami do zrealizowania. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w ratownictwie medycznym muszą podjąć wysiłek badań naukowych, opracowywania wytycznych, współtworzenia i organizacji od lokalnych jednostek i podmiotów ratowniczych; przez edukację w różnych formach i poziomach, po tworzenie prawa sprzyjającego pracy i rozwojowi zawodu. Należy powiedzieć wprost – nie ma ratownictwa medycznego bez nowoczesnego pielęgniarstwa ratunkowego.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest organizacją zrzeszającą pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju. Stowarzyszenie jest członkiem EONS, współpracuje także z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w realizacji działań w zakresie profilaktyki nowotworów. Obecnie Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych posiada 9 Oddziałów Terenowych. Cele działania PSPO określa Statut Stowarzyszenia, najważniejsze z nich to: wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna; integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego; wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą; podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych; udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce.